Klimatilpasning

Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet og erhvervsområdet. I det åbne land skal der sikres sammenhængende grønne forløb, som kan være til glæde for dyr, planter og mennesker. Klimatilpasning kan være med til at understøtte udviklingen af Nyborg Kommune og bringe vand og natur tættere på borgerne, der hvor de færdes og lever deres liv.

Klimaændringerne skal håndteres, så værdierne i Nyborg Kommune beskyttes. Dette skal ske på en måde, der forbedrer kvaliteten af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder. I løsningerne for klimatilpasning skal der lægges vægt på rekreativ og praktisk udnyttelse af overfladevandet, så der skabes flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet.

Klimatilpasning handler om at tilpasse byer og landskab, så klimaændringerne som f.eks. mere nedbør og højere havvandsstand kan håndteres uden væsentlige skader for samfundet.

Vand skal ses som en ressource, der kan anvendes positivt og skabe forbedringer for mennesker og miljø.

Klimatilpasningen skal fremme blå og grønne områder, der også kan fungere som rekreative områder.

Klimatilpasning er et fælles ansvar, hvor kommune, forsyning, beredskab, virksomheder, borgere og grundejere alle er vigtige aktører, og derfor arbejder sammen om klimatilpasning.

Nyborg kommune vil arbejde for at forebygge oversvømmelser af vigtige serviceinstitutioner, vigtige infrastrukturanlæg og fredede bygninger i samarbejde med de relevante parter.

Generelle retningslinjer:

 1. Klimatilpasningen skal give merværdi ved at der indtænkes flere formål. Derfor skal klimatilpasningen tænkes bredt ind i udviklingen af kommunen, så der opnås synergi med den øvrige planlægning.
 2. Klimatilpasningen skal fremmes med flere grønne og blå områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet.
 3. Klimatilpasningen skal så vidt muligt fremme rekreative og æstetiske værdier i forbindelse med indretning af grønne områder og byrum.
 4. Ved planlægning af nye områder til byformål skal afgrænsning og disponering af arealerne tage højde for fremtidige havvandsstigninger samt oversvømmelsesrisici efter kraftige regnskyl.
 5. I forbindelse med lokalplaner og større projekter skal der så vidt muligt indtænkes lokal afledning af regnvand.
 6. Klimatilpasning skal fremmes og indtænkes i planløsninger på alle niveauer, f.eks. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.
 7. Ved klimatilpasningsprojekter skal integration af klimatilpasning for tilstødende arealer overvejes.
 8. I planlægningen af nye områder skal regnvandet i skybrudssituationer så vidt muligt ledes hen, hvor det gør mindst skade vurderet ud fra en afvejning af risiko og omkostninger.
 9. Grønne friarealer og vådområder kan udpeges som oversvømmelsesområder ved ekstrem regn.

Retningslinjer for udpegede områder:

 1. Klimatilpasning skal indarbejdes i den fysiske planlægning i hele kommunen, men med størst fokus på de områder, der er udpeget i de på nedenstående kort viste fokusområder (se redegørelses-panelet) og/eller er beliggende inden for den på nedenstående kort viste kystplanlægningslinje (se kort-panelet).
 2. I fokusområderne og indenfor kystplanlægningslinjen skal nye byggerier og anlæg sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra havvand og ekstremregn ved at der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.
 3. Indenfor kystplanlægningslinjen kan der stilles krav om, at bygninger skal sikres mod havvandsstigninger og stormflod, f.eks. ved krav til sokkelkoter, terrænhævninger, etablering af diger mv.

Fokusområder for klimatilpasningen

Du kan se Klimatilpasningsplanen i sin helhed ved at klikke på linket i linkboksen.

I klimatilpasningsplanen er der udpeget geografiske områder, hvor en screening viser, at der er behov for klimatilpasning. Grundlaget for udpegningen af fokusområderne og kystplanlægningslinjen er den indledende screening af oversvømmelser fra vandløb, kloakker og havet, risikokortlægningen og interessepunkterne inddelt i kategorier. Fokusområderne og arealerne søværts kystplanlægningslinjen er således de væsentligste geografiske områder, hvor indsatserne for klimatilpasning både teknisk og politisk skal fokuseres.

Der er udpeget 11 fokusområder, som er vist på nedenstående kort over fokusområder. Fokusområderne er ikke præcist afgrænset, men skal alene vise, hvor der er fokus på klimatilpasningen i planperioden. Der skal efterfølgende gennemføres en nærmere kortlægning og analyse af, hvor indsatserne i fokusområderne skal gennemføres.

Kystplanlægningslinjen er en linje, der følger 3,0 m koten for havvandstandsstigningen og kan ses på kortet, der viser Kystplanlægningslinjen under kort-panelet. Linjen sikrer, at der i den fremtidige planlægning tages højde for stormflodsrisikoen, så skader, som følge af klimaforandringerne, minimeres.

Under kortet nedenfor beskrives de 11 fokusområder, og hvorfor de er udpeget. I nogle af fokusområderne har der allerede været problemer med oversvømmelser ved skybrud eller stormflod, mens klimaændringerne i andre af de udpegede fokusområder kan betyde, at der fremover kommer problemer. Fokusområderne er derfor delt i to grupper, hvor de områder, hvor der allerede har været skader som følge af oversvømmelse, prioriteres højest.

De interessepunkter, der nævnes i beskrivelsen af fokusområderne, er behandlet nærmere i klimatilpasningsplanen. De er inddelt i 3 kategorier:

 • Kategori 1, hvor der typisk kan være behov for en akut beredskabsindsats,
 • Kategori 2, dækker f.eks. kulturværdier, områder med stor befolkningstæthed og virksomheder,
 • Kategori 3, dækker øvrige punkter, bl.a. oversvømmelsestruede naturområder.

Områder, hvor der tidligere har været oversvømmelser, og hvor klimaforandringerne kan forværre oversvømmelserne:

Nyborg Centrum
I Nyborg Centrum er der områder med høj risiko for skader som følge af oversvømmelser både fra stormfloder og fra skybrud. Det skyldes både, at oversvømmelserne kan ske med stor hyppighed, og at der er mange værdier, der kan tage skade ved oversvømmelse. Der ligger endvidere mange interessepunkter i kategori 1 og 2 inden for forsyning, beredskab, sårbare institutioner og infrastruktur. Der har allerede været oversvømmelser som følge af stormfloder i området. Nyborg Centrum er derfor udpeget som fokusområde.

Nyborg Øst
Nyborg Øst er udpeget som fokusområde, da der er risiko for skader som følge af oversvømmelser fra både stormflod og skybrud, - bl.a. fordi området ligger meget lavt. Der ligger endvidere flere interessepunkter, som er kategoriseret inden for forsyningsområdet. Der har været mindre oversvømmelser i området.

Nyborg Syd
Nyborg Syd er udpeget som fokusområde, da der er stor sandsynlighed for oversvømmelser fra stormflod. Der ligger endvidere mange interessepunkter fra kategori 1 herunder forsyningspunkter og risikovirksomheder i området. Der var oversvømmelser i området ved stormfloden i 2006.

Vindinge
Vindinge er udpeget som fokusområde, da havvandsstigninger og regnhændelser kan hæve vandstanden i Vindinge Å, så der sker oversvømmelser herfra. Der har tidligere været problemer med oversvømmelser i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Ullerslev
Ullerslev er udpeget som fokusområde, da der kan ske oversvømmelser fra Vindinge Å (samt fra Bondemosen/Ullerslevgrøften) i store områder syd for byen, som også omfatter bebyggelser, herunder boliger. Der er endvidere risiko for skader som følge af oversvømmelser fra kloakken ved skybrud. Der er allerede etableret bassiner, som mindsker oversvømmelser fra kloakken, men dette er ikke nok til at undgå oversvømmelser ved kraftige skybrud. Der er således set oversvømmelser fra kloakkerne i området. Der ligger en del interessepunkter i kategori 1 inden for infrastruktur, sårbare institutioner og forsyning i Ullerslev.

Tårup Strand
Tårup Strand er udpeget, da området er udsat for oversvømmelser selv ved mindre havvandsstigninger på 0,5-1 meter samt ved stormfloder. Endvidere udmunder et mindre vandløb, Maemoseafløbet, i området ved Tårup Strand, og dette har allerede givet oversvømmelser, når det regner kraftigt. Området vil kunne blive oversvømmet hyppigt, hvor der hver gang kan ske skader på ejendommene. På risikokortet er området markeret som et område med høj risiko i Nyborg Kommune. Der ligger endvidere forsyningsanlæg i området, som det har 1. prioritet at beskytte mod oversvømmelser.

Åhusene
Ved Åhusene er der risiko for oversvømmelser fra havet både ved mindre havvandsstigninger og ved stormfloder. Ved havandsstigninger på mere end 0,5 meter kan havvandet løbe via å-løbet (Kongshøj Å) ind bag ved husene og oversvømme området bag ved vejen. Åhusene er endvidere udsat for oversvømmelser ved kraftige regn fra Kongshøj Å, da der er et begrænset gennemløb under vejen. Åhusene er derfor udpeget som fokusområde.

Områder, hvor klimaforandringerne kan give oversvømmelser:

Nyborg Vest
I Nyborg Vest er flere områder udpeget som områder med høj risiko for skader ved skybrud, da der er stor sandsynlighed for oversvømmelser, der kan forekomme selv ved mindre kraftige regnhændelser. Der har endnu ikke været oversvømmelser i området. Nyborg Vest er derfor udpeget som fokusområde, hvor der i fremtiden kan ske skader ved oversvømmelser.

Skovparken
Skovparken er udpeget som fokusområde, da der fremover er risiko for skader som følge af oversvømmelser fra kloakken ved skybrud. Der ligger endvidere flere interessepunkter fra kategori 1, hvor interessepunkterne også er udpeget af hensyn til beredskabet. Der har ikke været problemer med oversvømmelser i området endnu.

Ørbæk
Ørbæk er udpeget som fokusområde, da der i fremtiden kan komme oversvømmelser af den centrale del af byen ved skybrud. Der ligger endvidere en del sårbare institutioner og forsyningsanlæg i kategori 1. Der har endnu ikke været problemer med oversvømmelser i fokusområdet.

Nordenhuse/Drejet
Nordenhusene er udpeget som fokusområde, da der fremover kan være risiko for oversvømmelser ved havvandsstigninger og stormfloder. Der har ikke været oversvømmelser i området ind til nu, men de eksisterende diger ikke er høje nok til at forhindre oversvømmelser af husene ved de fremtidige havvandstande i 2050.

Uden for fokusområderne
De øvrige områder i kommunen, som har mindre risiko for store værditab, eller hvor det faglige grundlag ikke er godt nok endnu, er ikke taget med i denne første klimatilpasningsplan. Der kan dog stadig gennemføres indsatser mod oversvømmelser, og spildevandsplanen er bl.a. med til at dække nogle af de risikoområder, som ikke behandles i klimatilpasningsplanen.

Virkemidler

Klimatilpasning går på tværs af grænser, og usikkerheden på klimaforandringerne betyder, at det er nødvendigt at tænk i robuste og fleksible løsninger, der også kan bringe nye værdier til Nyborg. I klimatilpasningsplanen er der beskrevet eksempler på virkemidler, der kan anvendes.

For at kunne løse udfordringen og udnytte de nye muligheder, er det nødvendigt at tænke tværgående og helhedsorienteret i planlægningen.
Klimatilpasningsplanen skal spille sammen med andre planer, der både tilvejebringes af andre myndigheder og udarbejdes af Nyborg Kommune. Det drejer sig om de overordnede vandplaner og naturplaner, der indeholder rammer og bindinger, som klimatilpasningsplanen skal udarbejdes indenfor og overholde. Endvidere er der kommunens sektorplaner og beredskabsplanen, som kan være vigtige virkemidler til at realisere klimatilpasningsplanen og håndtere situationen, hvis der kommer oversvømmelser.

Følgende planer kan bl.a. indgå i klimatilpasningen af Nyborg Kommune: - Vandplaner og naturplaner, - Kommuneplan, - Lokalplaner, - Spildevandsplan, - Beredskabsplan.