Samlet udviklingsplan for Nyborg

Udviklingsplanen beskriver, hvordan Nyborg By skal udvikle sig på lang sigt. Planen viser, hvor der skal udlægges nye arealer til byformål, dvs. først og fremmest boligområder og erhvervsområder.

 

Nyborg skal være et godt og trygt sted at bo, og der skal tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet, tæt på natur, vand og rekreative områder.

Nyborg skal også kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsområder med god trafikal tilgængelighed og uden miljømæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Nyborg skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner randzonen omkring byen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Byudviklingen i Nyborg skal ske med hensyntagen til gennemførelsen af projekt "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" med særlig fokus på de særlige områder, der fremgår af opslag om Kulturarvsmasterplan for Nyborg.

Den grønne struktur i udviklingsplanen skal være det styrende element i detailplanlægningen.

  1. Byudviklingen i Nyborg by skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan.
  2. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening
  3. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
  4. Udviklingsplanen er en langsigtet perspektivskitse, der viser den fremtidige byudvikling til boliger og erhverv, og hvordan denne forholder sig til den grønne struktur.
  5. Arealerne til boligbebyggelse er beliggende nord for Fynsvej, og der er mulighed for etageboligbebyggelse på de bynære havnearealer.
  6. Arealer til erhvervsformål er beliggende syd for Fynsvej med mulighed for på længere sigt at afslutte området mod den grønne struktur vest for Hjulbyvej.
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
  8. Muligheden for en forlængelse af Ringvej til Skaboeshusevej fastholdes i kommuneplanen til aflastning af den gennemkørende trafik på Frisengårdsvej.
  9. Byrådet er indstillet på at gennemføre den nødvendige planlægning, så området ved Strandvænget kan anvendes til boligformål, dog således at parken fastholdes som offentligt grønt område i sin nuværende udstrækning.

Byudviklingsmulighederne i randzonen omkring Nyborg by er begrænsede. De bevaringsværdige hovedgårdslandskaber omkring Juelsberg og Holckenhavn Fjord udgør en stor del af den grønne struktur omkring Nyborg i form af en nordlig og en sydlig grøn kile. Fra vest mod øst skærer endnu en grøn kile sig helt ind til bykernen langs Hjulby Sø og Ladegårds Å. Nyborgs udviklingsplan kan således karakteriseres som en pendant til hovedstadsområdets Fingerplan med grønne kiler hvorimellem byen udvikler sig.

Da Byrådet i den gamle Nyborg Kommune besluttede at opgive en byudvikling ved Skaboeshuse nord for byen, indskrænkede mulighederne for byvækst sig til arealerne nord for Fynsvej - fra Hjulbyvej i vest til Ladegårdsvej i øst. Her kan der, over et længere perspektiv, planlægges en ny bydel med 6-700 boliger. Arealerne nord for Fynsvej er omfattet af store drikkevandsinteresser, der skal respekteres i forbindelse med udviklingen af bydelen.

Af landskabelige årsager inddrages arealerne langs Odensevej ikke til byudvikling. Derved fastholdes den åbne karakter helt ind til bygrænsen ved Ladegårdsvej. Ligeledes friholdes arealerne syd for Gl. Vindingevej også for byudvikling på grund af den langstrakte udsigt mod syd mod Vindinge Å og Holckenhavn Fjord.

Byvækstarealerne ligger i nær kontakt til overordnede veje. Det giver gode muligheder for en god kollektiv trafikbetjening. Områderne har direkte adgang til det rekreative stinet langs Ladegårds Å, og dermed stiadgang til centrum og til institutionsområdet ved Borgeskovskolen.

Erhvervsudviklingen sker som en videreførelse af eksisterende områder, der alle er trafikalt velbeliggende i forhold til overordnet vejnet via henholdsvis Hjulbyvej og motorvejsafkørsel Nyborg øst. Arealerne er omfattet af store drikkevandsinteresser, der skal respekteres i forbindelse med erhvervsudviklingen.

Af trafikale og byplanmæssige årsager skal der fortsat sikres mulighed for, at der kan etableres en forlængelse af Ringvej til Skaboeshusevej. Ringvejen er aldrig blevet færdiggjort, men den er fortsat en vigtig brik i den samlede byplanlægning, så der kan ske en aflastning af Frisengårdsvej, der i dag skal bære hovedparten af den kørende trafik til byens nordlige boligområder.

Udviklingen af de bynære havnearealer skal i overensstemmelse med principperne i "Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn - 2016". Her åbnes der mulighed for at opføre ca. 350 etageboliger.

Der skal udarbejdes en helhedsplan for området omkring Nyborg Station og Svanedamsparken. Planen skal sikre, at området udvikles inden for nogle klare rammer og målsætninger, der optimerer forholdene for de mange interessenter i området og byens overordnede byplanmæssige ambitioner (sammenhæng med kulturarvssatsningen, smukke indfaldsveje, grøn ankomst til byen fra stationen samt sikre Nyborg Station som et velfungerende og attraktivt pendlerknudepunkt).

Region Syddanmark nedlagde institutionen Strandvænget på Skaboeshusevej i 2014. Regionen ønsker området afhændet til anden anvendelse. Byrådet er indstillet på at åbne mulighed for at der inden for det eksisterende bebyggede område kan opføres en attraktiv boligbebyggelse. Det eksisterende parkområde skal bevares som offentlig park i sin nuværende omfang.

Grundvand

Udlæg af arealerne nord for Fynsvej til boligbebyggelse og Erhvervsområde Vest samt Erhvervsområde ved Hjulby omfatter store drikkevandsinteresser, idet de ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsopland og grundvandsdannede opland til Hjulby Bro Vandværk, og udlægget til boligbebyggelse ligger tillige indenfor 300 m beskyttelseszone og BNBO til flere af vandværkets boringer. Dette medfører restriktioner i arealanvendelsen, idet BNBO-udlægningen omkring drikkevandsboringerne skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Kommunen har foretaget en nærmere vurdering af grundvandsrisikoen ved byudvikling på arealerne (se afsnittene Boligområder i Nyborg og Erhvervsområder i Nyborg).