Vandindvinding

I visse områder af kommunen er der ikke tilstrækkeligt grundvand til at dække alle behov, da yderligere drikkevandsindvinding er begrænset som følge af salt grundvand, forurening eller naturhensyn. Kommuneplanen indeholder derfor en prioritering af grundvandsressourcens anvendelse.

  1. Den almene drikkevandsforsyning inklusive dyrehold og mindre industri mv. prioriteres højest, og hensynet til naturinteresserne herunder vandføringen i vandløb, vandstanden i søer og vådområder næsthøjest. Når disse hensyn er tilgodeset, kan der ske en tildeling af den resterende ressource til vanding i jordbruget og vandforbrugende industri m.v. (jf. nedenstående retningslinjer).
  2. I områder hvor der ikke er tilstrækkeligt grundvand til alle vandingsformål, skal anvendelsen efter tildeling af vand til ovennævnte formål prioriteres således: 1. Vanding i væksthuse, 2. Vanding af gartneriafgrøder på friland og 3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder samt vanding i skovbrug.
  3. Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages, når de udløber, hvis vandet kan eller skal anvendes til behov, der er højere prioriteret. Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A eller B) samt søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser, bør undgås.
  4. Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål må ikke virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige vandindvindinger og bør ikke være vandressourceforbrugende eller påvirke naturområder og vandføringen i vandløb. Efter varmeudnyttelsen skal grundvandet normalt ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.
  5. Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres i de områder, der rummer kommunens drikkevandsressource (områder med særlig drikkevandsinteresser og vandværkers indvindingsoplande). Anlæggene skal endvidere placeres, så der ikke sker en temperaturpåvirkning af indvindingsboringer.
  6. Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre forureningskilder.
  7. Boringer og brønde til indvinding af grundvand må ikke uden forudgående myndighedsgodkendelse placeres indenfor en afstand af 500 m fra forurenede grunde.

Forsyningen med drikkevand og vand til produktionsformål er af afgørende betydning for samfundet. I Nyborg Kommune er vandindvindingen til såvel drikkevand som til vanding i jordbruget og til industri baseret på grundvand. Det er derfor vigtigt at sikre grundvandet mod såvel forurening som overudnyttelse. Samtidig skal det også sikres, at vandindvindingen ikke er i konflikt med vandløbs- og naturinteresser.

I vandområdeplan 2015-2021 (se boksen "Eksterne links") vurderer staten, at grundvandsforekomsterne i Nyborg Kommune har en god kvantitativ tilstand. I nogle områder af kommunen er der imidlertid ikke tilstrækkeligt grundvand til at dække alle behov. Byrådet har derfor foretaget en prioritering af grundvandsressourcens anvendelse (jf. ovenstående retningslinjer).

Et af de særlige problemer i kommunen er salt grundvand. Omkring Ullerslev og Nyborg samt langs kysten er drikkevandsindvindingen flere steder påvirket eller truet af saltvand, som derfor er en begrænsende faktor for indvindingen. I Nyborg kan vandindvindingen således ikke øges på de eksisterende lokaliteter med drikkevandsboringer.

For at undgå eventuel forureningsspredning i grundvandet og til indvindingsboringer, skal nye boringer til almen vandforsyning så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre forureningskilder, og boringer og brønde til indvinding af grundvand må ikke uden forudgående myndighedsgodkendelse placeres indenfor en afstand af 500 m fra forurenede grunde.