Kulturarvsmasterplan for Nyborg

Det overordnede mål med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg er at bevare og synliggøre de fysiske levn af fortællingen om ”Nyborg - Danmarks Riges Hjerte”, og at medvirke til at gøre fortællingen endnu mere tydelig og sikre de historiske reminiscenser, der er tilbage.

  1. Kulturarvsmasterplanen skal fastlægge og beskrive hvilke elementer, helheder og strukturer indenfor området der er væsentlige for hovedfortællingerne "Sværdet", "Ånden" og "Vejen". (se nærmere i nedenstående redegørelse).
  2. Kulturarvsmasterplanen skal medvirke til at definere rammerne for sikring af elementer, helheder og strukturer (eksempelvis i form af behov for anden planlægning).
  3. Kulturarvsmasterplanen skal vise strategiske handlinger i forhold til at styrke muligheden for at opleve nogle af de ”skjulte” elementer, og at (re)etablere elementer, helheder og strukturer, der er udvisket over tid, og som er væsentlige for at kunne formidle verdensarven.
  4. Kulturarvsmasterplanen skal indgå i ansøgningen om at komme på UNESCO´s Verdensarvsliste.

Vision, mål og intentioner for kulturarvsprojektet kan ses via projektets hjemmeside - se link i linkboksen.

Kulturarvsmasterplanen er et strategisk værktøj, som skal sikre og synliggøre fortællingen nu og fremover. Planen anviser strategiske handlinger i forhold til at styrke muligheden for at opleve nogle af de ”skjulte” elementer, og at (re)etablere elementer, helheder og strukturer, der er udvisket over tid, og som er væsentlige for at kunne formidle verdensarven.

Kulturarvsmasterplanen rummer en kortlægning og fastlæggelse af konkrete og ønskede værdier. Det er et handlingskatalog, som beskriver, hvordan disse værdier konkret kan sikres og udvikles, og en metode til evaluering af nye projektidéer i forhold til værdierne. Konkret forventes følgende:

  • En kortlægning af de 3 verdensarvsfortællinger "Sværdet", "Ånden" og "Vejen", som de ideelt ser ud, og som kulturarvsmasterplanen sigter på at formidle.
  • En kortlægning af byens aktuelle fysiske struktur og rum. En rumlig analyse af eksisterende byrum og redegørelse for byudviklingen, bevarede og forsvundne strukturer.
  • På baggrund af kortlægningerne at undersøge hvor den nuværende bystruktur understøtter eller slører verdensarvsfortællingerne, så man kan udpege en række indsatsområder.
  • Indsatsområderne prioriteres samt en oversigt over indsatsområder, som kan understøtte verdensarvsfortællingerne.

"Sværdet" henviser til Kongernes Nyborg, herunder opførelsen af Nyborg Slot i slutningen af 1100-tallet. Kongen havde ikke fast residens, men rejste rundt i riget lige indtil 1525, hvor Nyborg blev udpeget til landets første residensstad. Nyborg by er et fornemt eksempel på den gennemplanlagte by, der direkte afspejler den fyrstelige magt, og som knytter an til den europæiske byplantradition. Fortællingen er stadig tydelig. De autentiske historiske rammer bruges i dag aktivt til events.

"Ånden" er fortællingen om demokratiets fødsel. På Nyborg Slot mødtes Rigets mægtigste mænd til de såkaldte danehoffer, middelalderens parlament. Danmarks første håndfæstning underskrevet på Nyborg Slot i 1282 - er landets første "grundlov", og man kan stadig den dag i dag træde ind i samme rum, hvor det skete. I det Lutheranske område i 1500-tallet var Danmark-Norge den absolut største magt, og den danske reformationskonge, Christian 3.'s store projekter i reformationshovedstaden Nyborg afspejler derfor på mange måder det internationale religionsskifte.

"Vejen" er historien om Nyborg som et infrastrukturelt knudepunkt i 1000 år og om de store udfordringer, der har været i at holde sammen på et i princippet "umuligt" rige bestående af en masse øer og en meget lang kyststrækning. Infrastrukturen har til alle tider defineret Nyborgs udvikling - som en by beliggende lige der, hvor al trafik mellem Øst- og Vestdanmark passerede, - ad "rigets hovedstrøg" forbi Færgeporten, gennem byen. forbi slottet og ud igennem Landporten. Også den nord-sydgående trafik til og fra Østersøen passerede forbi, så Nyborg var på alle måder et knudepunkt. Historien kan stadig aflæses tydeligt med veje, havne, jernbaner, færge og Storebæltsbro.

Kulturarvsmasterplanen udarbejdes i perioden 2015-2017 og skal indarbejdes i UNESCO-ansøgningen.

UNESCO - ansøgning

Det centrale formål med projektet ”Nyborg - Danmarks Riges Hjerte” er at gøre Nyborg Slot og By til en værdig kandidat til UNESCOs verdensarvsliste. Kulturarvsprojektet består af tre hovedområder, - 1) Slotsprojektet, 2) Kulturarvsmasterplanen og 3) Den levende kulturarv, som tilsammen skal opkvalificere slot og by til at kunne kandidere til den fornemme liste over verdens umistelige natur- og kulturarv.

Verdensarvslisten består primo 2017 af i alt 1.052 steder. I Danmark har vi pt. otte verdensarvssteder omfattende henholdsvis fem kultursteder: Jellingmonumenterne, Roskilde Domkirke, Christiansfeld, Parforcelandskabet i Nordsjælland og Kronborg Slot samt tre naturemner: Stevns klint, Vadehavet og Ilulissat Isfjord i Grønland. Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder optagelseslister, de såkaldte tentativlister, og indsender ansøgninger til UNESCO, mens UNESCOs Verdensarvskomité har ansvaret for at optage nye objekter på listen. Det er ambitionen at Nyborg hurtigst muligt bliver optaget på tentativlisten.