Detailhandel i Ullerslev

Ullerslev har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor der lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder at der er et tilstrækkeligt butiksudbud. Ullerslevs eksisterende centerområde er velbeliggende centralt i byområdet, men trænger til et byrumsmæssigt løft, så attraktionsværdien og kvaliteten som byens centerområde og naturlige mødested højnes.

Ullerslev har et samlet centerområde i byens fysiske midte med to dagligvarebutikker og en række andre erhverv og servicetilbud, der fortrinsvist er samlet omkring Ullerslevcenteret. Det er et ønske at bevare og forbedre detailhandlen i byen så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet. Butiksudbuddet skal derfor løbende udvikles og forbedres i højest mulig grad.

Udviklingen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet. Det er muligt, at det grundet faldende efterspørgsel på længere sigt ikke vil være muligt at drive detailhandel i hele centerområdet, og derfor skal fremtidig en fremtidig plan tage stilling til muligheden for at udnytte dele af området til andre formål som f.eks. boliger.

Langs Odensevej er der placeret diverse service- og indkøbsfunktioner. En stor del af disse erhverv er i dag indrettet til mindre håndværk, udstillings- og salgsvirksomhed m.m. Disse funktioner, som traditionelt har ligget ved hovedlandevejen, skal opretholdes og styrkes gennem en øget indsats til forbedring af områdets visuelle udtryk.

  1. Bymidteafgrænsningen i Ullerslev omfatter det eksisterende centerområde samt arealet omkring Ullerslevs gamle rådhus.
  2. Der skal udarbejdes en samlet plan for det fremtidige centerområde i Ullerslev, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.
  3. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Nye butikker kan kun etableres uden for bymidteafgrænsningen, hvis disse er beliggende min. 500 m fra bymidten.
  4. Når arealrammen er opbrugt, kan der kun planlægges for nye dagligvarebutikker på baggrund af en ny detailhandelsanalyse, der dokumenterer behovet herfor.

Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgrænsning af Ullerslev bymidte, da butikstætheden ikke er tilstrækkelig til at danne en afgrænsning, der opfylder betingelserne for statistisk afgrænsning. I stedet er det eksisterende centerområde afgrænset sammen med arealet omkring Ullerslev gamle rådhus, der i dag anvendes til daginstitution. Ved at fastlægge denne bymidteafgrænsning sikres en sammenhængende planlægningsramme for et fremtidigt bycenter i Ullerslev, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder Ullerslevs rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Ullerslev har i de seneste år kunnet fastholde sin dagligvareforsyning, hvorimod det er vanskeligt at fastholde udvalgsvarebutikkerne i byen. I 2017 er der i alt 5 butikker, heraf er 4 daligvarebutikker, mens der er én genbrugsbutik. Ved kommuneplanens revidering er der blevet udmeldt lukning af alle Kiwibutikker på nationalt niveau, og fremtiden for bygningen, der husede den tidligere KIWI langs hovedvejen, er uklar.