Vindinge/Rosilde

Vindinge/Rosilde er to sammengroede landsbyer umiddelbart syd for Nyborg med under 4 km til bykernen. Byudviklingen ved Ravnekærlund har medført, at der kun er få hundrede meter mellem Nyborgs bygrænse og Vindinge.

Landsbymiljøet er præget af den snoede hovedgade med mange bevaringsværdige bygninger, der giver landsbyen karakter. På højdedraget centralt i landsbyen knejser Vindinge Kirke som et smukt og markant vartegn. Vindinge Å's karakteristiske forløb gennem landsbyen medvirker til et grønt og attraktivt miljø. I Vindinge/Rosilde er der skole, plejecenter og forsamlingshus.

Ved Skolevej er der opført nyere parcelhusbebyggelser ud mod Vindinge Skole, der ligger et stykke udenfor byområdet med tilhørende idrætsfacilieteter. I den nordlige del ligger Vindinge Landsbycenter samt et tilhørende boligområde med almene boliger.

Vindinge/Rosilde har ca. 400 indbyggere, - et indbyggertal, der i de seneste ti år har ligget relativt stabilt. Kommuneplan 2017 giver Vindinge/Rosilde mulighed for egentlig byvækst.

Udviklingsplanlægning for Vindinge/Rosilde

Vindinge/Rosilde indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Vindinge/Rosilde skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Vindinge/Rosilde, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Udviklingen i Vindinge/Rosilde skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier med fokus på områderne omkring Bøjdenvej, Vindinge Kirke og Vindinge Å.

Forholdene for de bløde trafikanter til Vindinge Skole skal forbedres.

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Vindinge/Rosilde skal opføres inden for rammerne af de eksisterende lokalplaner ved Skolevej og Bøjdenvej, hvor der er en rummelighed på ca. 35 boliger.
  2. Der skal udarbejdes en lokalplan for hele landsbyen, der overfører det afgrænsede område fra landzone til byzone.
  3. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden og de tilgrænsende naturområder i skala og arkitektur.
  5. Områderne omkring kirken, Bøjdenvej og Vindinge Å skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Vindinge/Rosilde.
  6. Der udlægges ikke erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.
  7. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.

Bymønster og fremtidige boligområder

Vindinge/Rosilde er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Skolevej og Bøjdenvej inden for eksisterende lokalplaner med en rummelighed, der vurderes som tilstrækkelig i planperioden. Der er en rummelighed på ca. 30 boliger i lokalplan nr. 208 ved Skolevej, og i lokalplan nr. 128 ved Bøjdenvej kan der opføres 4 boliger.

Bevaringsværdige bygninger

I Vindinge/Rosilde er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Vindinge/Rosilde er det først og fremmest kirken, præstegården og det lille sprøjtehus på Rosildevænget samt en række bevaringsværdige længehuse langs Bøjdenvejs slyngede forløb gennem landsbyen. - Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi, herunder Vindinge/Rosilde. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Landsbyen har udviklet sig omkring Bøjdenvej og kirken, og strukturen er præget af Vindinge Ås forløb gennem byen. Disse træk udgør tilsammen et karakteristisk og bevaringsværdigt landsbymiljø. Udviklingsplanen for Vindinge/Rosilde påregnes udarbejdet i planperioden, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på de specielle kvaliteter, der kendetegner landsbyen. Planen skal udarbejdes i et samarbejde med landsbyens beboere og landsbyråd.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land og ådalen. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder

På grund af landsbyens særlige karakter og den umiddelbare nærhed til Erhvervsområde Vest udlægges der ikke egentlige erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.

Udviklingsplan

Udviklingen i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en udviklingsplan for byvækst-landsbyerne, herunder Vindinge/Rosilde.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd og beboere og andre lokale interessenter.