Tilgængelighed

Tilgængelighed handler om, at alle trafikanter – bilister, cyklister, gående og brugere af offentlig transport - kan komme frem til deres bestemmelsessted i hele kommunen. Kommuneplanen skaber vilkårene for den bedst mulige tilgængelighed på det samlede vejnet i Nyborg Kommune.

  1. Trafikplanlægningen, skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg. Det gælder såvel vej- og stistrukturen som den kollektive trafik.
  2. Kommunens vejnet skal indrettes med belægninger på færdsels-, fodgænger-, og opholdsarealer, så trafikken kan afvikles fornuftigt, trygt, sikkert og med god tilgængelighed for alle typer af trafikanter.
  3. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, herunder muligheden for nye parkeringspladser i periferien af bykernen, såfremt antallet af parkeringspladser i bymidten reduceres.
  4. Parkeringsforholdene i Nyborg by planlægges i overensstemmelse med intentioner og behov i kulturarvssatsningen "Nyborg - danmarks Riges Hjerte".
  5. Der skal i forbindelse med etablering af et transportcenter ved Storebæltsvej sikres nødvendige arealer til parkering af større køretøjer som lastbiler og sættevogne tæt på motorvejen.
  6. Veje, der skal betjenes med kollektiv trafik, skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, i byområder for ca. hver 500 m. Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med kollektiv trafik. Såfremt der alligevel etableres bump m.v., skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t for busser.
  7. Fodgænger- og opholdsarealer skal være jævne, faste og skridsikre, så fodgængere kan færdes sikkert på fortove, pladser og gågader. Markeringer som fx følbar belægning anvendes på nye belægninger for at skabe velegnede krydsningsmuligheder af vejbaner for bevægelses- og synshandicappede.

Tilgængelighed for alle

At skabe tilgængelighed for alle indebærer, at færdselsarealer indrettes, så der opnås størst mulig bevægelsesfrihed og -sikkerhed for alle.

Vejprojekter skal udformes så de er tilgængelige for alle. Dette skal ske gennem omhyggelig planlægning, hvor der tages hensyn til at alle brugergrupper kan færdes mellem forskellige mål via et velordnet, sammenhængende trafiksystem.

Større tilgængelighed medfører øgede udfoldelsesmuligheder for mange borgere, som ellers ikke ville kunne deltage som aktører på arbejdsmarkedet eller i fritids- og kulturlivet. Gennem øget tilgængelighed kan marginaliserede grupper komme til at yde værdifulde tilskud til samfundet.

Tilvejebringelse af tilgængelighed i vejprojekter kan i mange tilfælde ske uden store ekstraomkostninger. Etablering af større foranstaltninger, såsom elevatorer eller ramper ved store niveauforskelle, er selvfølgelig fordyrende elementer. Men ofte kan tilgængelighed indarbejdes ved valg af handicapegnede løsninger og materialer samt ved korrekt planlægning.

Ved at indarbejde tilgængelighed som en integreret del af trafik- og anlægsprojekter fra starten, på lige fod med æstetik, trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljøhensyn, undgår man at skabe nye barrierer for færdselshandicappede i nye projekter. Samtidig undgår man vanskelige og uæstetiske ombygninger, når projektet er udført. Det skal understreges, at krav og hensyn til æstetik og tilgængelighed sagtens kan forenes og komplementere hinanden, hvis de samordnes rettidigt.

Parkering

Generelt er parkeringsmulighederne i Nyborg Kommune gode.

Parkeringsproblemer knytter sig primært til Nyborg by, og specielt til forholdene i bykernen. Mange ønsker at parkere i nærheden af handelsgaderne, hvor der samtidig er en del beboere, der har behov for at parkere. En stor del af parkeringspladserne i bymidten er tidsbegrænsede.

I forbindelse med restaureringen og udbygningen af Nyborg Slot skal det sikres, at der er gode parkeringsforhold for såvel besøgende som handlende og beboere i Nyborgs bykerne. I forbindelse med slotsprojektet har der været udført analyser af parkeringskapaciteten i 2014, der er sammenholdt med et estimeret fremtidigt behov. Analysen viser, at der ikke forventes at være udfordringer, hvad angår parkering i Nyborg, når det restaurerede Nyborg Slot åbner. I forbindelse med store events vil det dog være nødvendigt, viser analysen, at inddrage midlertidige parkeringsarealer tæt på bykernen.

Der kan dog med fordel tænkes i en omstrukturering af parkeringsforholdene i bymidten, f.eks. med indførelsen af tidsbegrænsning på flere parkeringspladser. Dermed målrettes pladserne til de handlende i bymidten i dagtimerne og beboere i aften- og nattetimerne.

Parkeringsfond

Nyborg byråd vedtog i 2017 en opdateret parkeringsfond, der er gældende for hele Nyborg Kommune. Formålet med parkeringsfonden er at sikre etablering af offentlige parkeringspladser med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom, hvor der ikke er muligt at placere de nødvendige p-pladser på egen grund. Parkeringsfonden sikrer, at der anlægges de pågældende p-pladser indenfor en periode på 5 år. Se mere via linket i boksen til højre.