Herrested/Måre

Herrested/Måre består af de sammenvoksede landsbyer Herrested i nord og Måre i syd. Byerne adskilles kun af et snævert grønt bælte, men opleves alligevel som to forskellige bysamfund med ret forskelligartet karakter.

Herrested/Måre er beliggende ved landevejen mellem Ørbæk og Odense. Der er ca. 20 km til Odense, og 14 km til Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk 5 km derfra.

Herrested/Måre er en landsby med snoede gadeforløb og overvejende ældre ejendomme. Området omkring gadekæret med de oprindelige bevaringsværdige gårde er med til at give landsbyen karakter.

Herrested/Måre har ca. 580 indbyggere. Landbyen har over en 10-årig periode fastholdt et gennemsnitligt indbyggertal på ca. 580.

I landsbyen har der været en større byudvikling siden 1960'erne, med parcelhuskvarterer i den nordlige, østlige og vestlige del. Boligbyggeriet i Herrested/Måre har de seneste år været koncentreret ved Toften.

Herrested rummer de væsentligste offentlige funktioner, - forsamlingshus, idrætsfaciliteter og kirke, mens de private erhverv og dagligvarebutikken findes i Måre. Herrested Skole blev nedlagt i 2011 i forbindelse med en ændring af skolestrukturen i kommunen. Skolen anvendes i dag til daginstitution og aktivitets- og kulturhus for kommunens foreninger og borgere.

Kommuneplan 2017 giver Herrested/Måre mulighed for egentlig byvækst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udviklingsplanlægning for Herrested/Måre

Herrested/Måre indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Herrested/Måre skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Herrested/Måre, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Byudviklingen ved Skovgyden og Ellestedvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal udarbejdes i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Fremtidige boligområder skal placeres syd for Måre ved Skovgyden, som vist på kortet, og i overensstemmelse med principperne i den kommende udviklingsplan, der udarbejdes sammen med landsbyens beboere og landsbyrådet.
  2. Byudvikling ved Skovgyden og Ellestedvej skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  3. Der kan placeres nye boliger som huludfyldning ved Ravnholtvej, som angivet på kortet. Andre steder i Herrested/Måre gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Brugsen og gadekæret, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Herrested/Måre.
  6. Et nyt erhvervsområde kan placeres som angivet på kortet ved Ellestedvej. Mellem de udlagte boligområder ved Skovgyden og det nye erhvervsområde skal der etableres et beplantningsbælte for at begrænse eventuelle miljøgener.
  7. Der kan ikke planlægges for jordbrugsparceller i Herrested/Måre.
  8. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
  9. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Bymønster og fremtidige boligområder

Herrested/Måre er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Skovgyden i Måre, i forlængelse af et lokalplanlagt område med en rummelighed på 10 boliger. Der udlægges yderligere et areal med en rummelighed på 10 boliger, så der i alt er udlagt en rummelighed på 20 boliger i planperioden. Den eksisterende børnehave er nedlagt, og ejendommen er lokalplanlagt til 4 boliger.

Der er tale om mindre nyudlæg til bolig, som ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser indenfor indvindingsopland og det ene udlæg tillige i grundvandsdannede opland til Herrested-Måre Vandværk. De udlagte arealer er i udkanten af 300 meter beskyttelseszonen til indvindingsboringerne.

Bevaringsværdige bygninger

I Herrested/Måre er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Herrested er det først og fremmest forsamlingshuset, kirken og skolen, - samt præstegårdens fine bygninger, som repræsenterer Bedre Byggeskik-stilen. Herudover bidrager en række af de oprindelige tre- og firelængede gårde til et fint bymiljø.

Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Herrested/Måre, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi.

Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved gadekæret og Brugsen i Herrested/Måre er præget af flere bevaringsværdige gårde, der med åbne arealer og dyrehold er med til at give landsbyen karakter. Brugsens parkeringsplads ved gadekæret er et centralt byrum, der dog savner rumlig og arkitektonisk form.

Udviklingsplanen for Herrested/Måre påregnes udarbejdet i planperioden, herunder for det bevaringsværdige bymiljø ved Brugsen og gadekæret.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Herrested/Måre. Der er derfor udlagt et mindre erhvervsareal ved Ellestedvej, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder. Erhvervsudlægget er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser delvist indenfor indvindingsopland og grundvandsdannede opland til Herrested-Måre Vandværk, og en del af udlægget er i udkanten af 300 m beskyttelseszonen til indvindingsboringerne.

Udviklingsplan

I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Herrested/Måre.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, landsbyens beboere og andre lokale interessenter.