Veje

Nyborg Kommune har sammen med staten ansvar for, at infrastrukturen opfylder borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og fremkommelighed. Kommunen har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på ca. 600 km. kommunale veje med tilhørende stianlæg, herunder nationale og regionale cykelruter. Staten har ansvaret for størstedelen af statsvejene og jernbanenettet. A/S Storebælt er vejbestyrer på motorvejen fra Storebæltsvej mod øst udover Storebæltsbroen.

Nyborg Kommunes vejnet er delt op i et overordnet vejnet som består af motorvejen og landevejene, samt et lokalt vejnet som består af mindre kommuneveje og private fællesveje. Kommunen er trafikalt gennemskåret af en motorvej som forbinder Sjælland med Fyn og Jylland. Det betyder, at trafik til den nordøstlige og sydøstlige del af Fyn fordeles gennem kommunens vejnet.

Ved udarbejdelse af vej- og trafikplaner samt konkrete projekter skal det i den fælles fynske infrastrukturstrategi viste korridorer, terminaler mm. indtænkes og prioriteres, så de fælles fynske planintentioner kan fremmes.

Trafikplanlægningen og vejudbygningen skal fastholde og understøtte Nyborg Kommune som en dynamisk bosætnings- og erhvervskommune, og Nyborg by som et vigtigt trafikalt knudepunkt.

Der skal gives plads til - og muligheder for - at alle kan bevæge sig rundt i kommunen, og vejnettet skal sikres den fornødne kapacitet.

Fremkommeligheden på trafikvejene skal prioriteres højt med en hurtig afvikling via brede veje med cykelstier. Lokalvejene skal opleves som trygge uden unødig gennemkørende trafik.

Der skal sikres gode parkeringsforhold i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. I Nyborg by skal dette ske i overensstemmelse med intentionerne i kulturarvssatsningen "Nyborg- Danmarks Riges Hjerte".

Trafiksikkerheden skal forbedres med udgangspunkt i de nationale mål for reduktion i personskaderne.

Cyklismen skal fremmes, og korte bilture søges overført til cykel.

Der skal udarbejdes en samlet trafikplan for hele kommunen.