Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune

Baggrund og formål


Nyborg Kommune har ligesom de øvrige kommuner i Danmark bidraget til et såkaldt Grønt Danmarkskort efter Statens anvisninger. De såkaldte Naturråd afleverede 19. september 2018 deres anbefalinger til arbejdet med Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal vise det samlede naturnetværk i Danmark, og bliver dermed en masterplan for de fynske kommuners sammenhængende naturudpegninger.

På baggrund af Grønt Danmarkskort revideres naturbeskyttelsesafsnittet i kommuneplanen. Redigeringen omfatter rammerne for de beskyttede naturområder (fremover kaldet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser), økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. De nævnte områder danner grundlag for Grønt Danmarkskort og er blevet kvalificeret og redigeret i forbindelse med udarbejdelsen. Nyborg Kommune ønsker dermed at grundlaget for Grønt Danmarkskort og kommuneplanens naturbeskyttelsesafsnit stemmer overens. Ved revideringen tilføjes desuden et afsnit om Grønt Danmarkskort med tilhørende mål og retningslinjer.

Foroffentlighed


I henhold til planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed i perioden 11. december 2018 til 15. januar 2019. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. Der er i alt indkommet to bemærkninger til planarbejdet.

Kommuneplantillæggets indhold


Dette tillæg ændrer i Kommuneplan 2017's temaer om beskyttede naturområder (fremover kaldet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser), internationale naturbeskyttelsesområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, naturforvaltning samt det overordnede afsnit naturbeskyttelse, der beskriver målene for naturbeskyttelsesindsatsen, der omfatter de førnævnte temaer i kommuneplanen. Tillægget tilføjer endvidere et nyt tema til Kommuneplan 2017: Grønt Danmarkskort, der opstiller mål og retningslinjer for kommunens arbejde indenfor Grønt Danmarkskort.

Ordlyd for de enkelte opslag kan ses via dette link og fremgår tillige af bilaget bagerst i PDF versionen af plandokumentet.

Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort indeholder natur- og skovområder, herunder alle de internationale naturbeskyttelsesområder på land og naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i de eksisterende kommuneplantemaer hhv. beskyttede naturområder , potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. De enkelte temaer er i processen blevet kvalificeret og redigeret efter statslige anvisninger og de såkaldte naturråds anbefalinger har ligeledes indgået i kvalificeringen. Der har desuden været et tværkommunalt samarbejde omkring udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort, da Grønt Danmarkskort er en sammenhængende plan for hele Danmark.

Grønt Danmarkskort udgøres således af kommuneplantemaerne naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

Udpegningen af Grønt Danmarkskort harmonerer desuden med hvor der findes sandlag, issøer, marint forland, tunneldale, dødislandskab og områder udpeget som særlige geologiske interesseområder. På den måde er naturrådets anbefalinger vedr. geologiske interesser og jordbundens beskaffenhed, tilgodeset.

Kort over det samlede Grønt Danmarkskort udlæg som udpeget med dette tillæg. Se nærmere afgrænsning på kortbilaget bagerst i dokumentet (digital version, klik her).

 

Grønt Danmarkskort består af følgende reviderede kommuneplantemaer:

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Naturområderne med særlige naturbeskyttelsesinteresser er en delmængde af det samlede antal naturområder, og er udvalgt fordi de rummer særlige naturværdier. Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser indeholder alle Natura 2000-områder på land og tager desuden udgangspunkt i det Digitale Naturkorts artsscore, naturområder med rødlistede arter (bioscore 7-20), skov med lang kontinuitet (minimum 200 år). Endvidere inddrages A og B-målsat natur, arealer der er kortlagt med en værdi over 5 i HNV kortet, stævningsskove og fredninger med naturformål.

Naturrådet anbefalede at rød- og gullistearter, samt bilags-arter blev tænkt ind i udpegningen, hvilket er forsøgt imødekommet.

Kort over naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser som udpeget med dette tillæg. Se nærmere afgrænsning på kortbilaget bagerst i dokumentet (digital version, klik her).

 

Potentielle naturområder

Udpegningen for potentielle naturområder omfatter især arealer, der ligger tæt ved naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Områderne ligger generelt indenfor økologiske forbindelser og udgøres af områder som på sigt vil være værdifulde naturområder grundet potentialet og beliggenheden, fx ud til kysten, op til habitatområder, i visse fredskovområder optil særlig værdifuld natur, i udpegningen for potentielle vådområder op til eksisterende naturområder m.fl. Retningslinjerne for dette lag i kommuneplanen er restriktive og derfor er områderne nøje valgt ud og der er ikke mange af dem.

Naturrådet anbefalede at følgende blev tænkt ind i udpegningen:

MVJ-områder, Lavbundsområder, 50 meters bufferzone omkring højt målsatte vandløb, 25 meters bufferzone langs saltvandskyster, 5 meters zone omkring relevante fredsskove, råstofgrave/udpegede områder til råstofgravning og brug af jordartskort og grundvandskort. Råstofgrave kunne med rette indgå i udpegningen, men da retningslinjerne er restriktive og der er planlagt reetablering og efterbehandling til landbrugsjord, kan det diskuteres, hvorvidt det giver mening, også forvaltningsmæssigt, at udpege disse områder med tilhørende restriktive retningslinjer i kommuneplanen. De er derfor ikke medtaget.

Udpegningen kunne med fordel ligeledes inkludere flere bufferzoner op til eksisterende natur, men igen skal de restriktive retningslinjer overvejes og mange af disse områder udgøres i dag af dyrkningsjorde. De er derfor ikke medtaget.

Kort over potentielle naturområder som udpeget med dette tillæg. Se nærmere afgrænsning på kortbilaget bagerst i dokumentet (digital version, klik her).

 

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser er en overordnet udpegning, som skal sikre forbindelse og sammenhæng, der hvor det giver mening og hvor der i dag er et kvalificeret grundlag, som berettiger udpegningen. I denne udpegning indgår flere lavbundsområder, som skaber yderligere forbindelse mellem naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Udpegningen kan betegnes som et bredere penselstrøg over bl.a. tunneldale og strækninger som forbinder og integrerer hhv. naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, hældninger, skråninger, mange lavbundsområder og potentielle vådområder og svært dyrkbare jorde som, på sigt, kan forbinde og udvide eksisterende naturområder.

Naturrådet anbefalede at Bilag II og I-arter på fuglebeskyttelsesdirektivet samt naturligt forekommende ådale blev tænkt ind. Hvilket er forsøgt i størst mulig udstrækning.

Kort over økologiske forbindelser som udpeget med dette tillæg. Se nærmere afgrænsning på kortbilaget bagerst i dokumentet (digital version, klik her).

 

Potentielle økologiske forbindelser

De potentielle økologiske forbindelser er udlagt på en måde så de forbinder flere naturområder, lavbundsområder og vandløbssystemer (beskyttede vandløb) med hinanden og skaber yderligere sammenhæng mellem eksisterende økologiske forbindelser og naturområder, samt potentielle naturområder. Flere af disse områder udgør buffere omkring visse beskyttede vandløb. Områderne kan, på sigt, binde flere af naturområderne med særlige naturbeskyttelsesinteresser og korridorer sammen, men indeholder ikke nødvendigvis et højt naturindhold. Sidstnævnte gør sig især gældende for skovene, hvor man mangler data omkring naturindhold. Man kunne overveje at inkludere visse områder med ønsket skovrejsning, men udpegningen ville i dette tilfælde blive for omfattende, så det er undladt.

Inkluderet i udpegningen er ligeledes visse områder uden nuværende naturværdi, men som alligevel pga. beliggenheden sikrer markant mindre fragmentering, mere sammenhæng og som samtidig pga. beliggenhed ud til kysten eller bynært, på sigt, tjener til en højere naturkvalitet, spredningsmuligheder for arter eller rekreative muligheder for byens borgere.

Naturrådet anbefalede at ikke-naturligt forekommende vandløb eventuelt blev tænkt ind.

Kort over potentielle økologiske forbindelser som udpeget med dette tillæg. Se nærmere afgrænsning på kortbilaget bagerst i dokumentet (digital version, klik her).

 

Samlet ændring i naturudlæg

Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser i kommuneplanen fra hhv. 2013 og 2017 udgjorde et areal på ca. 8650 ha, mens plantemaerne i dette forslag til udpegning af Grønt Danmarkskort udgør et areal på ca. 6700 ha. Reduceringen i udstrækning skyldes et grundigt arbejde, som har kunnet kvalificere hvilke arealer der skulle indgå og hvilke der ikke var relevante. Tidligere har udpegningerne været tegnet med en lidt bredere pensel. I denne revision er de enkelte arealer blevet gennemgået nøje og udpegningerne er gjort mere præcise. Det er primært landbrugsjord der er taget ud af udpegningen.

Forhold til anden planlægning


Sammenhæng med de nationale interesser

Grønt Danmarkskort er udarbejdet i overensstemmelse med de nationale hensyn, som fremgår af Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, afsnit 2 ”Natur og miljø” fra 1. marts 2018 udgivet af Erhvervsstyrelsen. De nationale hensyn varetages desuden i kommuneplantillæggets retningslinjer og i den tilhørende beskrivende tekst.

Sammenhæng med planlægningen i nabokommuner

Der har været et tværkommunalt samarbejde på Fyn omkring udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Dette for at sikre ensartethed og et sammenhængende naturnetværk. Grønt Danmarkskort er derfor en masterplan der viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette deres naturpleje og planlægge for ny sammenhængende natur - på tværs af kommunegrænserne. Der forventes samlet set en positiv påvirkning af naturindholdet på tværs af de fynske kommuner som følge af den målrettede naturindsats indbefattet i Grønt Danmarkskort.

Påvirkning af beskyttet natur, herunder Natura2000 og bilag IV arter

Der er taget hensyn til påvirkning af beskyttet natur i udarbejdelsen af retningslinjerne. Udtagningen af ca. 1950 ha i udpegningerne vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder og bilag IV arter væsentligt, da de arealer der er taget ud primært er landbrugsjord, som ikke er interessant som levested for beskyttede dyr og planter. De arealer som har relevans for beskyttede dyr og planter er bevaret.

Miljøvurdering af planen


Planen vurderes altså at være omfattet af § 8 stk. 1 eller § 8 stk. 2 i miljøvurderingsloven, hvorfor planforslaget ikke er miljøvurderet.

Dette begrundes med, at der er tale om en revidering af eksisterende plantemaer hhv. beskyttede naturområder (fremover kaldet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser), potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Disse plantemaer danner samlet det nye tema Grønt Danmarkskort. Revideringen har bestået i en kvalificering af de eksisterende plantemaer som i kommuneplanen fra hhv. 2013 og 2017 udgjorde et areal på ca. 8650 ha, mens plantemaerne i dette forslag til udpegning af Grønt Danmarkskort udgør et areal på ca. 6700 ha. Reduceringen i udstrækning skyldes et grundigt arbejde, som har kunnet kvalificere, hvilke arealer der skulle indgå og hvilke der ikke var relevante. Tidligere har udpegningerne været tegnet med en lidt bredere pensel. I denne revision er de enkelte arealer blevet gennemgået nøje og udpegningerne er gjort mere præcise. Det vurderes, at reduceringen i udpegningen ikke vil have en væsentlig miljømæssig betydning, da det primært er landbrugsjord, der er taget ud af udpegningen.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planen kan påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning herunder. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, der sker ved offentliggørelsen af denne plan.

Klagevejledning


Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger


Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.