Offentlige formål på Slotsholmen - 1.O.22

Baggrund og formål

Nyborg byråd har ved Planstrategi 2016 truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende tillæg for at muliggøre det restaurerings-, tilbygnings- og nytænkningsarbejde for Nyborg Slot, der pågår i regi af Slots- og Kulturstyrelsen frem mod 2020.

Tillægget, der opsætter en særskilt kommuneplanramme for Slotsholmen, sætter rammerne for lokalplanlægningen for Slotsholmen, der forløber sideløbende med dette tillæg.

Foroffentlighed

Nyborg byråd har ved Planstrategi 2016 truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende tillæg for at muliggøre det restaurerings-, tilbygnings- og nytænkningsarbejde for Nyborg Slot, der pågår i regi af Slots- og Kulturstyrelsen frem mod 2020. Der er derfor ikke afholdt foroffentlighed.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget opsætter en ny kommuneplanramme, 1.O.22 - Slotsholmen, med en udstrækning som vist på figur 1. Samtidig indskrænkes ramme 1.R.13 - Voldterrænet (og mindre dele af 1.B.20 - Blegdamsgade, Slotsgade og Kongens Bastionsvej og 1.C.5 - Torvet, Rådhuset, mm.) tilsvarende.

Rammen fastsætter anvendelse af området til offentlige formål, specifikt museumsformål og her til hørende aktiviteter. Rammen giver mulighed for byggeri i op til 30 meters højde for at muliggøre dels opførelsen af tidssvarende museumsfaciliteter og dels et vagttårn.

Rammen fastsætter, at der skal sikres offentlig adgang til, og på tværs af, Slotsholmen.

Der gives endvidere mulighed for etablering af en busafsætningsplads og parkeringspladser i rammens sydvestlige hjørne.

Rammen fastsætter, at nybyggeri og ændringer skal foretages med hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger, herunder hvad angår materialevalg og udformning.

Forhold til anden planlægning

Planlægning i kystnærhedszonen

Rammeområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og
er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. (§ 5a, stk. 4).

Rammeændringen åbner mulighed for byggeri op til 20 meter over terræn dog punktvis op til 30 meter over terræn, herunder til et tårn, trappetårn og tekniske installationer som belysningsmaster og flagstænger.

Højden på det muliggjorte byggeri er fastsat ud fra et ønske om at muliggøre opførelsen af et borglignende kompleks med et vagttårn.

Vagttårnet er en integreret del af borganlægget med udkigsplatform, der vil være den næsthøjeste del af bygningskomplekset (kippen på Kongefløjen er højere), og er central i at formidle Nyborg Slots historie som borg og kan i sagens natur ikke placeres udenfor kystnærhedszonen.

Topografien og byområdet imellem kysten og rammeområdet bevirker ydermere, at byggeri med de højder, der er fastsat i rammen, vil medføre en uvæsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet. Se visualisering på figuren herunder.

Påvirkning af produktionsvirksomheder
Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra en produktionsvirksomhed (NFS Varme). Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden, da virksomheden allerede grænser op til et boligområde, og derfor er omfattet af skærpede miljøkrav.

Miljøvurdering af planen

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes (§ 3, stk. 1, nr. 1). Hvis planer, som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, såfremt de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2). I så fald skal planen eller programmet screenes med henblik på at vurdere, hvorvidt planen eller programmet kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Nærværende kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 281 for Slotsholmen er således blevet screenet, for at afgøre hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering. Nyborg Kommune vurderer, på baggrund af screeningen, at tillæg og lokalplan skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (§ 3, stk. 1, nr. 1). Til grund herfor ligger bl.a. en vurdering af: områdets sårbarhed (fredet fortidsminde, beskyttet natur), slotsprojektets visuelle omfang (volumen), begrænsningerne for brugen
af Slotsholmen og de afledte effekter af den forventede stigning i besøgsantallet (med effekter for bl.a. parkerings- og trafikkapacitet og deraf afledte effekter).

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan. Miljøvurderingen fremgår af miljørapporten, der ledsager dette tillæg.

Miljørapporten annonceres sammen med denne tillæg og er fremlagt i offentlig høring frem til 27. februar 2018. Er der bemærkninger til miljørapporten, skal disse være kommunen i hænde senest den 27. februar 2018.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.O.22 - Slotsholmen - Nyborg Slot
1.R.13 - Nyborg, voldterrænet

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.R.13 - Nyborg, voldterrænet