Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner

Bygninger, der udpeges som bevaringsværdige, er bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler på god byggeskik eller fortæller en historie om tidens udvikling og forskellige tiders levevilkår.

Bygninger, strukturer og sammenhænge, der er unikke eksempler på forskellige perioders planlægning og arkitektur, og som må betegnes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller for helheden, skal så vidt muligt sikres for eftertiden.

Kulturarvsmasterplan
Kulturarvsmasterplanen skal redegøre for bevaringsværdige sammenhænge og bygninger, der har betydning for den by- og kulturhistoriske fortælling om Nyborg og omegn. Planen er grundlag for en revision af lokalplan nr. 142 samt andre lokalplaner og øvrig planlægning i kulturarvsmasterplanens område.

I kulturarvsmasterplanen fortælles den vigtige og interessante beretning om Nyborg og byens udvikling i dens forskellige epoker, - og der redegøres for bygninger, kvarterer, gader og pladser og andre sammenhænge, hvor byens historie så tydeligt kan ses den dag i dag. På baggrund af disse gives der retningslinjer for fremtiden, så byen og omegn og hele kommunen kan udvikles med respekt for sin historie.

Kulturarvsmasterplanen fokuserer på tre hovedfortællinger om Nyborg, - 1) "Sværdet" - Kongernes Nyborg; - 2)" Ånden" - demokratiets fødsel og Reformationen; - 3) "Vejen" - Nyborg som Danmarks infrastrukturelle knudepunkt i 1000 år.

Samlet Kommuneatlas
De mest bevaringsværdige bygninger i de tidligere gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner skal udpeges, så der foreligger et samlet Kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger i hele Kommunen.

Kendskabet til de bevaringsværdige bygninger i kommunen skal formidles til borgerne, foreninger m.v..

Den bevaringsværdige bygningskultur skal sikres. Det skal bl.a. ske ved hjælp af en byrums- og arkitekturpolitik og gennem bevarende lokalplaner, der udarbejdes i tæt samarbejde med beboerne i de enkelte områder.

  1. Bygninger, der er vist i kommuneatlas Nyborg fra 1994 med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 efter SAVE-metoden, udpeges som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden Byrådets godkendelse. Listen af bevaringsværdige bygninger kan også ses af opslaget "Rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger".
  2. Bygninger, der i lokalplaner er omfattet af nedrivningsforbud, er ligeledes bevaringsværdige.
  3. Der skal i de tidligere kommuner gl. Ørbæk og gl. Ullerslev foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger. De bygninger der efter SAVE-metoden kan tildeles en bevaringsværdi som 1, 2, 3 og 4 optages som bevaringsværdige på lige fod med de, der allerede er udpeget i gammel Nyborg kommune (se link i boksen til højre).
  4. Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel sikres blandt andet gennem planlægning og byggesagsadministration. Det skal følges op af vejledning og oplysning til ejerne.
  5. Ombygning/tilbygning og restaurering af bevaringsværdige bygninger skal udføres med respekt for bygningens arkitektur, materialer og den helhed bygningen indgår i. Bygninger kan ved om- og tilbygninger miste bevaringsværdien, og dette bør undgås.
  6. De bygninger der i kommuneatlasset er eller bliver udpeget som bevaringsværdige, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planloven. Et forbud mod nedrivning skal følges op af en lokalplan hvor ejendommen omfattes af nedrivningsforbud samt bestemmelser om hvorledes bygningen må om- og tilbygges.
  7. Bevarende lokalplaner skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle.
  8. I de bevarende lokalplaner skal der lægges stor vægt på oplysning, inspiration og vejledning, så der skabes en gensidig forståelse for de krav der stilles til den bevaringsværdige bebyggelse.

Kommunen har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, mens Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for de fredede bygninger. De fredede bygninger i Nyborg kan findes på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside.

Hensigten med at udpege de bevaringsværdige bebyggelser og bygninger i et kommuneatlas er at få registreret bevaringsværdierne i kommunen. Herefter optages de mest bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen for at sikre disse mod nedrivning. Det vil være bevaringsværdige strukturer, sammenhænge og bygninger, der i kraft af deres kulturhistorie, arkitektur og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags, og hver især repræsenterer en historie om samfundsudviklingen og fortæller om tidligere tiders levevilkår.

Det er byrådets hensigt at samarbejde med beboere i områder med mange bevaringsværdier. Samarbejdet skal indebære oplysning om bevaringsværdierne, og hvordan man bedst passer på dem, samt muligheden for udarbejdelse af lokalplaner, som kan sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Det er vigtigt man ved udarbejdelsen af lokalplanerne, at man ved fælles hjælp sikrer, at strukturerne og bygningerne fremtidssikres, uden at de mister deres bevaringsværdi.

I den tidligere Nyborg Kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE-værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1.106 bygninger, hvoraf de 6 har SAVE-værdi 1, - 22 bygninger har SAVE-værdi 2, - 337 bygninger har SAVE-værdi 3, og 741 bygninger har SAVE-værdi 4.

De tidligere Ørbæk og Ullerslev kommuner har ikke fået udarbejdet kommuneatlas. Det er hensigten at få registreret de bevaringsværdige bygninger i de tidligere landkommuner, ligeledes efter SAVE-metoden, så der foreligger en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for hele Nyborg Kommune.

De fleste bygninger i Nyborg bykerne er fredet eller har en middel eller høj bevaringsværdi og ønskes derfor bevaret. De bevaringsværdige bygninger er omfattet af lokalplan nr. 142 fra 2006.

Link i linkboksen kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser - og til at få gode råd om vedligeholdelsen.

SAVE-metoden

Vurderingen af bygningers bevaringsværdi efter SAVE-metoden bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende karakter, der bygger på konkrete delvurderinger af den enkelte bygning. Almindeligvis vil den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi dog veje tungest.
For hvert vurderingsparametre giver en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. Dvs. at karaktererne 1 - 4 regnes for en høj værdi. I den kommende registrering af bevaringsværdige bygninger vil der kun blive medtaget bygninger i kommuneatlas, der har SAVE-værdi fra 1 til 4 eller vurderes at have stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Kommunen skal gå forrest med oplysning om bevaringsværdierne samt med oplysninger og vejledning om, hvordan man bedst passer på dem.

Bevarende lokalplaner

Lokalplanerne skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle. Bygninger der ikke kan bruges til en nutidig anvendelse forfalder, hvilket ikke er byrådets ønske.

Når der skal udarbejdes lokalplan for at sikre den bevaringsværdige bebyggelse i kommunen, skal der indledningsvis afholdes et møde, hvor berørte borgere kan inddrages for at høre det lokale syn på stedets bevaringsværdier. Kommunen skal samtidig orientere om baggrunden for bevaringsønsket og hvorfor de enkelte bygninger kan karakteriseres som bevaringsværdige.

Hele lokalplanprocessen skal foregå med størst mulig åbenhed og gensidig orientering i forhold til de berørte lodsejere. Herved kan der opnås et lokalt medejerskab til planen, hvilket er en forudsætning for succes.