Vandforsyning

Forsyningen af drikkevand i Nyborg Kommune er baseret på grundvand af generelt høj kvalitet. Retningslinjerne i Kommuneplanen skal bidrage til, at drikkevandsforsyningen kan fastholde sin høje kvalitet.

  1. Kommunens borgere og erhvervsliv skal nu og fremover sikres tilstrækkeligt og rent drikkevand uden behov for videregående vandbehandling.
  2. Vandspild skal minimeres bl.a. ved vandsparekampagner og ved at vedligeholde ledningsnettet.
  3. For at undgå at eventuelle forureningsproblemer medfører akutte forsyningsproblemer for drikkevandsforsyningen, vil Nyborg Kommune medvirke til at sikre, at vandværkerne har ekstra boringer og/eller har forbindelsesledning til andet vandværk.
  4. Drikkevand skal løbende undersøges for relevante parametre.

Vandforsyningen i Nyborg Kommune varetages af 2 vandværker, der tilhører Nyborg Forsyning og Service samt 15 private vandværker. Desuden er der ca. 40 større enkeltanlæg, som især indvinder vand til vanding og industri. Endelig har ca. 225 ejendomme egen drikkevandsforsyning. Vandværkerne indvandt i 2016 i alt ca. 2,3 mio. m3 vand, hvoraf Nyborg Forsyning og Service stod for ca. 1,2 mio. m3, og de øvrige 15 private vandværker indvandt ca. 1,1 mio. m3.

Forsyningen af drikkevand i kommunen er baseret på grundvand af generelt høj kvalitet. På vandværkerne anvendes kun simpel vandbehandling i form af iltning og filtrering gennem sandfiltre, inden vandet ledes til forbrugerne - og det er kommunens holdning, at det skal den fremtidige drikkevandsforsyning også være baseret på.

Vandforsyningen i kommunen er decentral, idet de 17 vandværkers boringer ligger spredt over hele kommunen. Ved en decentral struktur undgås de forringelser af grundvandskvaliteten, der kan opstå som følge af sænkninger af grundvandsstanden ved for kraftig oppumpning på få steder. Desuden undgås en alt for kraftig påvirkning af vandløb og vådområder med deraf følgende forringelser af naturkvaliteten.

Vandforsyningen fra de mindre vandværker i kommunen er generelt ikke indbyrdes forbundet. Dette giver en mindre robust forsyningssikkerhed, og det betyder, at disse vandværker er sårbare over for forurening. Det er kommunens holdning, at vandværkerne skal sørge for en god forsyningssikkerhed. Det kan ske ved at råde over alternative kildepladser og/eller ved forbindelsesledninger til andre vandværker. Vandspild skal minimeres ved bl.a. vandsparekampagner og ved vedligeholdelse af ledningsnettet. Kommunens vandforsyningsplan (se boksen "Eksterne links") har til formål at danne grundlag for en stabil og robust vandforsyning til forbrugerne i Nyborg Kommune.

I takt med at byudviklingsområderne i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev bebygges, vil der være et stigende behov for drikkevandsforsyning. I vandområdeplan 2015-2021 (se boksen "Eksterne links") vurderer staten, at grundvandsforekomsterne i Nyborg Kommune har en god kvantitativ tilstand. Kommunen vurderer derfor, at der er tilstrækkeligt med vand til disse formål.

Alt drikkevand undersøges løbende. Undersøgelsen på vandværkerne omfatter bl.a. bakterier og miljøfremmede stoffer såsom sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.fl. Fund af miljøfremmede stoffer har medført, at boringer er taget ud af drift. Dette har bevirket øget fokus på beskyttelse af arealerne omkring drikkevandsboringerne.

Undersøgelse af vandkvaliteten i de ca. 225 private boringer og brønde har vist, at op mod halvdelen af disse har problemer med at opfylde kravene til drikkevand. De typiske overskridelser er nitrat og bakterier. I disse situationer vælger ejerne oftest at få indlagt vandværksvand, og i forlængelse heraf skal boringen eller brønden normalt sløjfes.

Eksterne links

Vandforsyningsplan (mangler)

Vandområdeplan 2015-2021