Refsvindinge

Refsvindinge ligger ved landevejen mellem Nyborg og Fåborg, ca. 7 km syd for Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk, der er beliggende 3 km syd for landsbyen.

Refsvindinge opleves som en traditionel landsby med snoede gadeforløb. Refsvindinges udvikling er præget af den nu nedlagte jernbane mellem Nyborg og Ringe.

Den sydlige og vestlige del af byen består af udbyggede parcelhusområder hovedsaglig bygget siden 60'erne. Mod landevejen ligger en række lokale erhvervsvirksomheder.

Boligbyggeriet i Refsvindinge har de seneste år været koncentreret ved Møllehaven. Området omkring kirken ved Kirkevej og Longvej udgør et bymiljø, der er med til at give landsbyen karakter.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af en ny skolestruktur i kommunen at lukke Juulskovskolen i 2011. Refsvindinge har en friskole.

Landsbyen har ca. 620 indbyggere, - et indbyggertal, der har ligget relativtt stabilt i de seneste ti år. Kommuneplan 2017 giver Refsvindinge mulighed for egentlig byvækst.

Udviklingsplanlægning for Refsvindinge

Refsvindinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2017 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Refsvindinge skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Refsvindinge, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Byudviklingen ved Refsvindinge Byvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

 1. Fremtidige boligområder skal placeres ved Refsvindinge Byvej som vist på kortet i overensstemmelse med principperne i den kommende udviklingsplan, der skal udarbejdes i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
 2. Byudvikling ved Refsvindinge Byvej, skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
 3. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelse. Før der lokalplanlægges for områderne ved Refsvindinge Byvej, skal eksisterende drikkevandsboringer sløjfes og flyttes, så BNBO-udlægningen omkring drikkevandsboringerne friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Der kan, inden boringerne sløjfes, placeres nye boliger som huludfyldning ved Ellingevej. For hele området gælder følgende krav, der skal indskrives i lokalplanen:
  * Arealanvendelsen må alene være til boliger, institutioner eller administrativt erhverv; arealanvendelsen skal fastholdes i fremtiden.
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer skal tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der skal gennemføres oplysningskampagner for beboerne mod brug af pesticider.
  * Området skal forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grundvandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand skal etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med ren jord.
 4. Der kan placeres nye boliger som huludfyldning ved Ellingevej, som vist på kortet. Andre steder i Refsvindinge gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
 5. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
 6. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Kirkevej og Longvej, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Refsvindinge.
 7. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.

Bymønster og fremtidige boligområder

Refsvindinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Refsvindinge Byvej, hvor der i forlængelse af Møllehaven udlægges areal med en rummelighed på 20 boliger.

Byudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, i nitratfølsomt indvindingsområde i indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Refsvindinge Vandværk. Derudover ligger det indenfor 300 m zone til vandværkets 3 boringer samt indenfor BNBO til 2 af boringerne. Drikkevandsmagasinet, som 2 af boringerne henter vand fra, er generelt dårligt beskyttet, idet der er tynde dækkende lerlag. Det vurderes, at byudvikling på arealet på sigt vil udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen. Der kan derfor ikke lokalplanlægges for byudvikling på arealet, før drikkevandsboringerne flyttes udenfor byområdet, eller der er fundet alternativ drikkevandsforsyning.

Bevaringsværdige bygninger

I Refsvindinge er der flere huse og bygninger, som kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger, der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden og dermed fortæller landsbyens historie. I Refsvindinge er det først og fremmest den tidligere stationsbygning, der med sin historie og arkitektur må betegnes som bevaringsværdig. Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Refsvindinge, således at der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi.

Se afsnit om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken og Longvej i Refsvindinge er præget af flere bevaringsværdige gårde og huse, der er med til at give landsbyen karakter. Nogle af de eksisterende virksomheder på Longvej (fx vognmandsforretningens parkeringsareal), bør ved ønske om ombygning/nybyggeri sikres en rummelig og arkitektonisk udformning, der er tilpasset gademiljøet og den stedlige byggeskik med hensyn til materialer og farver.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Der er mulighed for byfortætning med nye boliger i landsbyen ved Ellingevej. Her vil byrummet kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Udviklingsplan

I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder Refsvindinge.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan.

Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald. Udviklingsplanen er samtidig grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.