Naturbeskyttelse

Kommuneplan 2017 opstiller mål og retningslinjer for naturbeskyttelsen i Nyborg Kommune. Det gælder for de eksisterende naturområder - de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) - de nationalt beskyttede naturområder (§3-områder) og områder med naturfredninger, men også for udviklingen af mere værdifulde og sammenhængende naturområder, til gavn for vilde dyr og planter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal sikres en høj biologisk mangfoldighed, beskyttelse af økosystemerne og standsning af tabet af biodiversitet.

Den eksisterende natur i kommunen skal bevares, plejes og forbedres. Der skal skabes nye, større og mere sammenhængende naturområder, med bedre levevilkår og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter.

Indsatser på naturområdet skal koordineres med indsatser for grundvand, vådområder, klimatilpasning, rekreative tiltag, byudvikling og udvikling af infrastruktur.

Indsatsen for arter og naturtyper på udpegelsesgrundlaget i de internationalt beskyttede naturområder, skal sikres og styrkes.

Synligheden af naturværdier og friluftsmuligheder skal øges gennem formidling, og befolkningens adgang til naturen skal forbedres på en sådan måde, at der sikres en balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Prioriteringen af indsatser på naturområdet afspejler kommunens naturpolitik, naturkvalitetsplan og de rammevilkår der affødes af den internationale og den nationale lovgivning på naturområdet.

I disse år er der øget fokus på helhedstænkning og planlægning af indsatser på tværs forvaltningsområder, med øget inddragelse af borgerne, erhvervslivet og andre myndigheder. En koordineret indsats er nødvendig, hvis det skal kunne lykkes, at standse tabet af biodiversitet. Indsatsen for arter og naturtyper i de internationalt beskyttede områder kan ikke stå alene og der er brug for at sikre større og mere sammenhængende naturområder, der kan huse større og mere robuste bestande af vilde dyr og planter. En vigtig del af at opretholde og forbedre økosystemernes funktionalitet, består i at skabe mere sammenhæng mellem naturområderne, så bestande af dyr og planter at sprede sig og flytte sig rundt, hvis der sker indgreb eller ændringer i deres habitater. Indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse, vådområder, klimatilpasning og pleje af grønne områder, udgør vigtige elementer i arbejdet med at skabe bedre sammenhæng og sikre en vis størrelse af naturområderne.

Mange af de lysåbne naturområder er under tilgroning og områderne mister derfor deres værdi som levesteder for mange vilde dyr- og planter. Et vigtigt element i at sikre en højere naturkvalitet ligger derfor også i at sikre den rette pleje af naturområderne.

I takt med at flere og flere flytter til byerne vokser behovet for formidling af de naturværdier der findes ude i det åbne land. En stigende efterspørgsel på rekreative oplevelsesværdier, gør det samtidig væsentligt at sikre befolkningen adgang til naturen. Oplysning om naturværdierne i kommunen betragtes som et vigtigt element i selve naturbeskyttelsen, i det at borgerne i kommunen gøres opmærksom på, hvilke dyr- og planter, samt naturområder, der behøver beskyttelse og gerne en hjælpende hånd via småprojekter, som rejses af borgerne selv.

Naturnetværk - kommende Grønt Danmarkskort

For at sikre og styrke naturen og den biologiske mangfoldighed har kommunen udpeget potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser mellem de eksisterende naturarealer. Samlet udgør ovennævnte temaer et naturnetværk. Naturnetværket vil i et tillæg til kommuneplan 2017 blive erstattet af Grønt Danmarkskort med dertil hørende retningslinjer og redegørelse. Retningslinjer og redegørelse for eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser, vil i tillægget til kommuneplanen foreligge i en revideret udgave, tilpasset de krav og kriterier, som er hæftet til Grønt Danmarkskort.

Tilvejebringelse af det grønne danmarkskort fokuserer i første omgang på at sikre de eksisterende særlige værdifulde naturarealer og Natura 2000-områder gennem optimal pleje. Udbygningen af det grønne danmarkskort sker dernæst ved pleje af tilstødende eller nærliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur, samt ved at sammenbinde disse arealer, således at større sammenhængende og stabile værdifulde naturområder opstår. Denne indsats skal, hvor muligt, ses i sammenhæng med indsatser for friluftslivet, klimatiltag, vådområder, skovrejsning, samt pleje af vildt- af småbiotoper som vandhuller, diger og levende hegn, krat, m.v. Grønt Danmarkskort adskiller sig derfor fra det eksisterende naturnetværk ved, at udpegningen også omfatter arealer til rekreative formål, klimatilpasning, vådområder, grundvandsbeskyttelse og skovrejsning.