Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder

Baggrund og formål

Gode drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder er en national interesse i kommuneplanlægningen og efter ændringen af planloven i 2017 blev det et krav, at kommunerne indarbejder retningslinjer herfor i kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 6 udmønter planlovens krav til denne planlægning ved at:

 • opstille retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 23),
 • opstille retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring disse erhvervsområder (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 24),
 • foretage de nødvendige ændringer i lokalplanrammerne.

Kommune- og lokalplanlægningen sikrer også i dag, at miljøkonflikter undgås, og at produktionsvirksomheder har gode vilkår i kommunens erhvervsområder. De nye retningslinjer skal være med til at denne beskyttelse fastholdes også i et langsigtet, strategisk perspektiv.

Nyborg Kommune vil derfor fastsætte strategiske retningslinjer for de centrale erhvervsområder til mere miljøtunge virksomheder i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk:

 • Erhvervsområde Vest i Nyborg
 • Avernakke (Koppers Denmark A/S) i Nyborg
 • Lindholm Havn (inkl. Fortum Waste Solutions A/S) i Nyborg
 • Damgårdsvej i Ullerslev
 • Solholm i Ullerslev
 • Savmøllen i Ullerslev
 • Odensevej-Ringvej-Industrivej i Ørbæk

Se placeringen af disse områder på forsiden og afgrænsningen af de enkelte områder på kortbilaget.

Som baggrund for udvælgelsen er der udført en analyse af antal og koncentration af produktionsvirksomheder i kommunen. Analysen viste, at der primo 2018 er ca. 180 virksomheder i Nyborg Kommune, der er omfattet af definitionen for produktionsvirksomheder, som den er opstillet i Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægning. Virksomhederne varierer meget i størrelse, hvor de to største er Fortum Waste Solutions A/S og Koppers Denmark A/S. Disse 2 virksomheder må endvidere antages at kunne kategoriseres som produktionsvirksomheder af national interesse. Analysen viste endvidere, at de større produktionsvirksomheder for en stor del er samlet i eksisterende erhvervsområder i tilknytning til byområder.

De ovenfor oplistede erhvervsområder er udvalgt på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i analysens resultater, og med fokus på at afgrænse områder med (1) koncentrationer af kommunens eksisterende (større) produktionsvirksomheder (2) indenfor afgrænsningen af kommunens eksisterende erhvervsområder, herunder især (3) indenfor kommunens primære erhvervsområder til mere miljøtunge formål.

Disse tre forhold er udvalgt ud fra en vurdering af, at Nyborg Kommune allerede i dag har sikret en fornuftig planlægning for kommunens større erhvervsområder til mere miljøtunge formål, herunder gennem placering og afstandszonering.

De udvalgte områder er således allerede rammelagt i kommuneplanen og for de fleste områder lokalplanlagte. Områderne er endnu ikke fuldt udbyggede. Planlægningen sikrer således både, at de nuværende gode drifts- og udviklingsmuligheder for eksisterende produktionsvirksomheder fastholdes, samt at der er sikret gode lokaliseringsmuligheder for nye produktionsvirksomheder i kommunen.

Konkret opstiller planen retningslinjer, der sikrer, at de pågældende erhvervsområder skal forbeholdes produktionsvirksomheder (dog med visse undtagelser som tilhørende administration, transport og logistikvirksomheder og havnearealer).

Derudover opstiller planen retningslinjer, der sikrer, at der ikke etableres miljøfølsomme anvendelser indenfor konsekvensområderne omkring de afgrænsede erhvervsområder, der på grund af miljøpåvirkning fra produktionsvirksomhederne, herunder støj, støv, lugt og anden luftforurening, vil påføre den pågældende produktionsvirksomhed skærpede miljøkrav medmindre der etableres passende afværgeforanstaltninger. Disse retningslinjer indarbejdes desuden i rammerne for lokalplanlægningen.

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (LBK nr 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. Der er ikke indkommet ideer, forslag eller kommentarer ifm. foroffentlighedsperioden.

Kommuneplantillæggets indhold

Introduktion

Dette tillæg tilføjer dels nye mål og retningslinjer, dels en ny generel lokalplanramme til Kommuneplan 2017. Det nye mål og de nye retningslinjer tilføjes under hovedfanen "Vision" og underemnet "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling".

Udpegede erhvervsområder og konsekvenszoner - nye retningslinjer

Følgende beskriver ændringerne i Kommuneplan 2017, hovedfanen "Vision" og underemnet "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling".

Mål

Som nyt mål tilføjes under hovedfanen "Vision" og underemnet "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling" følgende:

"Byrådet vil gennem planlægningen sikre, at de nuværende gode drifts- og udviklingsmuligheder for eksisterende produktionsvirksomheder fastholdes, samt at der sikres gode lokaliseringsmuligheder for nye produktionsvirksomheder i kommunen."

Retningslinjer

Som retningslinje nr. 7 og 8 tilføjes under hovedfanen "Vision" og underemnet "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling" følgende:

 • "De udpegede erhvervsområder for produktionsvirksomheder skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift, og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder. Der kan imidlertid etableres virksomheder i samme eller højere miljøklasse, hvis de ikke medfører skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i erhvervsområdet.
 • Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, der endnu ikke er bebyggede, skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens indvirkning på placeringsmuligheder for fremtidige virksomheder i det pågældende erhvervsområde."

De i retningslinjerne nævnte erhvervsområder for produktionsvirksomheder og konsekvenszoner afgrænses som vist på følgende kort, der vil blive vist på opslaget "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling":

Erhvervsområde Vest: Områder udlagt til industriformål i højere miljøklasser.

Lindholm Havn: Hele havneområdet med undtagelse af område til kontorformål.

Avernakke (Koppers A/S): Hele Koppers A/S ejendom.

Ullerslev - Damgårdsvej, Savmøllen og Solholm: Områder udlagt til industriformål i højere miljøklasser og som ikke ligger for nær eksisterende boligområder.

Ørbæk - Ringvej: Områder udlagt til industriformål i højere miljøklasser.

Redegørelse

Som erstatning for den nuværende redegørelsestekst under hovedfanen "Vision" og underemnet "Hovedtemaer - Erhvervsudvikling", underoverskrift ""Planlægning for produktionsvirksomheder" tilføjes følgende:

"Det er en national interesse at beskytte produktionsvirksomheder, og planloven stiller krav om, at kommunerne udlægger erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder kan blive underlagt skærpede miljøkrav ifm. deres drift såfremt der er miljøfølsomme anvendelser tæt på virksomheden, f.eks. boligområder. Formålet med planlægningen er at beskytte disse virksomheders fortsatte drift og fremtidige udviklingsmuligheder ved at forebygge miljøkonflikter mellem virksomhederne og miljøfølsomme anvendelser.

Derfor er der i kommuneplanen udpeget områder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift, og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.

 • Erhvervsområde Vest i Nyborg
 • Avernakke (Koppers Denmark A/S) i Nyborg
 • Lindholm Havn (inkl. Fortum Waste Solutions A/S) i Nyborg
 • Damgårdsvej i Ullerslev
 • Solholm i Ullerslev
 • Savmøllen i Ullerslev
 • Odensevej-Ringvej-Industrivej i Ørbæk

Se placeringen af disse områder via kortfunktionen her [link til den generelle lokalplanramme indsættes].

Boliger eller anden miljøfølsom anvendelse kan, pga. virksomhedernes miljøbelastning i form af støj og røg, lugt og anden luftforurening, medføre skærpede miljøkrav til virksomhederne i en afstand på flere hundrede meter, alt efter virksomhedens miljøpåvirkning. Derfor er der omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder udlagt en konsekvenszone.

Konsekvenszonen er en planlægningszone inden for hvilken planlægningen skal redegøre for planens virkning på produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Det betyder, at der ved anvendelsesskift skal redegøres for, at planen ikke indskrænker produktionsvirksomhedernes mulighed for at fortsætte, og på sigt udvide, driften.

Kravet om, at ny anvendelse og nybyggeri ikke må indskrænke produktionsvirksomhedernes mulighed for at fortsætte, og på sigt udvide, driften gælder generelt, og altså ikke kun indenfor de afgrænsede konsekvenszoner. Der skal altid tages udgangspunkt i den pågældende virksomheds miljøgodkendelse.

Der kan også være tilfælde hvor planlægning for miljøfølsomme anvendelser i et eksisterende område med miljøfølsomme anvendelser kan give udfordringer. F.eks. hvis der bygges i højden i et historisk lavt område og en nærliggende produktionsvirksomhed udleder røg, lugt eller anden luftforurening. I så fald vil produktionsvirksomheden nemlig også kunne blive underlagt skærpede miljøkrav, hvilket ikke er ønskeligt.

Ved lokalplanlægning for miljøfølsomme anvendelser inden for konsekvenszonen skal det sikres, at de nye anvendelser ikke giver skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne. F.eks. ved at arbejde med afstandskrav, zonering og afværgeforanstaltninger.

Redegørelseskravet skal endvidere ses i lyset af planlovens §§ 15 a og 15 b, der tilsammen sikrer, at der ikke kan udlægges arealer der er belastet af støj, lugt, støv eller anden luftforurening til støj- og forureningsfølsomme anvendelser såsom boliger, institutioner, rekreative arealer, mm., medmindre den nye anvendelse gennem afskærmningsforanstaltninger og lign. sikres mod forureningen. Dermed sikres de forurenende produktionsvirksomheder samtidig mod skærpede miljøkrav.

Husdyrbrug er ikke omfattet af definitionen af produktionsvirksomheder, men planlovens §§ 15 a og 15 b gælder for støj- og forurening fra husdyrbrug."

 

Ny generel ramme

Til Kommuneplan 2017 tilføjes en generel lokalplanramme med følgende ordlyd:

"Indenfor udpegede erhvervsområder må der kun etableres produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift. Der kan imidlertid etableres virksomheder i samme eller højere miljøklasse, hvis de ikke medfører skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i erhvervsområdet.

Inden for de udpegede konsekvenszoner omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder mv. skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, herunder virksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder. Der kan ikke lokalplanlægges for anvendelser, som vil medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne i det udpegede erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder mv. medmindre der i planlægningen stilles som forudsætning for ibrugtagning, at der er etableret afhjælpende foranstaltninger, der afværger denne påvirkning."

Rammen ledsages af et kortlag bestående af de afgrænsede erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder samt de omgivende konsekvenszoner, som blev præsenteret i forrige afsnit.

Forhold til anden planlægning

Risikovurdering

Planforslaget omfatter flere risikovirksomheder efter risikobekendtgørelsen: Koppers A/S, Fortum Waste Solutions A/S, Danrice A/S og Orskov Food A/S.

Planen skal redegøre for konsekvenser for udvikling af områder berørt af sikkerhedsafstande eller skadesafstande fra virksomheder omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Risikovirksomheder er allerede i den gældende planlægning omgivet af en konsekvenszone på typisk 500 meter, der skal sikre, at der foretages risikovurderinger, herunder udlæg af sikkerhedszoner, som angiver begrænsninger i naboarealernes anvendelse, i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Der er ikke kommet kommentarer fra risikomyndighederne for kommunens fire risikovirksomheder, der giver anledning til at vurdere, at gældende regulering i form af risikobekendtgørelsen og bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at sikre befolkningen og menneskers sundhed. Det understreges endvidere, at de med denne plan udlagte konsekvenszoner vil være med til at sikre, at der i hovedreglen ikke planlægges for boliger eller andre miljøfølsomme anvendelser i nærheden af produktionsvirksomheder, herunder risikovirksomheder. Derfor vurderes denne plans nye udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder ikke at kunne medføre en øget risiko for befolkningen og menneskers sundhed som konsekvens af øgede udviklingsmuligheder for risikovirksomheder i kommunen.

Høring af risikomyndigheder
Af bekendtgørelse nr 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder § 3 fremgår det, at planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Risikomyndighederne er Nyborg Kommune, Beredskab Fyn, Fyns Politi og Miljøstyrelsen.

Risikomyndighederne har været hørt om plangrundlaget i perioden 3. april - 1. maj 2018. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse med høringen af risikomyndighederne.

International naturbeskyttelse, herunder bilag IV arter

Med nærværende tillæg udlægges ikke nye arealer til byzone og der ændres ikke på anvendelse eller byggemuligheder i de allerede udlagte områder. Med tillægget fastsættes i stedet den strategiske vigtighed af, at fastholde de omfattede udlæg til deres nuværende anvendelse. Tillægget vurderes derfor ikke at kunne påvirke bilag IV arter.

Miljøvurdering af planen

Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder sikrer, at de nuværende gode drifts- og udviklingsmuligheder for eksisterende produktionsvirksomheder i Nyborg Kommune fastholdes, samt at der sikres gode lokaliseringsmuligheder for nye produktionsvirksomheder i kommunen uden at der opstår konflikter med miljøfølsomme anvendelser.

Nyborg Kommune har vurderet at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er en plan indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse og da den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål . Der er på den baggrund truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Miljørapporten er et bilag til denne plan og er vedlagt bagerst i PDF-dokumentet. Miljørapporten kan desuden tilgås via dette link.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Dette kommuneplantillæg udmønter planlovens § 11a, stk. 1, nr. 24 (beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder) og planlovens, jf. § 11a, stk. 1, nr. 25 (beliggenheden af konsekvensområder omkring erhvervsområder).

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.