Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter blandt andet overvågning og tilsyn med naturen, naturpleje, naturgenopretning samt fremme af kendskabet til og muligheden for at færdes i naturen.

  1. Naturforvaltningsindsatsen vil koncentrere sig om væsentlige naturmæssige og friluftsmæssige interesser. Det vil primært ske i Natura-2000 områderne, i de beskyttede naturområder, områder som ligger indenfor udpegningen af det kommende grønne danmarkskort, samt i bynær natur. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen, samt formidling. Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med fredede arealer, beskyttede moser, enge overdrev, heder, vandløb og søer samt jord- og stendiger. Kommunen har plejepligt på de fortidsminder og beskyttede naturarealer, som kommunen ejer.

Prioriteringen af naturforvaltningen sker ud fra det kommende grønne danmarkskort, så indsatsen er samlet i særlige interesseområder. - Fx skal etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv især ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder.

Kommunens naturplejeindsats skal aktivt medvirke til at opfylde de fastsatte naturkvalitetsmål og målet om at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Naturplejen tager udgangspunkt i de enkelte naturområders målsætning, hvor de højest målsatte naturområder prioriteres frem for de lavest målsatte. Ligeledes tages der udgangspunkt i udpegningen af arealer beliggende indenfor det kommende grønne danmarkskort, når der skal udvælges kommunale plejeprojekter.

Grønt Råd inddrages i det overordnede og principielle arbejde med mål og handlingsplaner for naturforvaltningen. Grønt Råd er et forum, hvor interesseforeninger og politikere mødes og drøfter miljø- og planspørgsmål for landområdet.