Rammebestemmelser for Risikovirksomheder

Jf. Risikobekendtgørelsen skal der ved planlægning af arealanvendelse tages hensyn til behov for passende afstande mellem virksomheder og risikofølsomme anvendelser.

Omkring risikovirksomheder udlægges som udgangspunkt et konsekvensområde på 500 m.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom anvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene er acceptable og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Inden for konsekvensområder må der ikke etableres risikofølsom anvendelse som f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Bredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

I kommunen forefindes 4 risikovirksomheden. Ekokem a/s (Kommunekemi) og Koppers Denmark er begge beliggende i Nyborg by og har Miljøstyrelsen som myndighed. Kommunen er myndighed for de 2 risikovirksomheder; Orskov Foods og Danrice A/S. Begge virksomheder er beliggende i Ørbæk by. For disse 2 virksomheder gælder et konsekvensområde på 200 meter, idet hver virksomhed har et oplag på mellem 5 til 50 tons ammoniak. Kommunen skal derfor under planlægning i nærmiljøet til de 2 virksomheder, tage hensyn til konsekvensområdet.

Statisk kort