Dyrehave Mølle

Baggrund og formål

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af lokalplan nr. 315 på baggrund af ejerne af Dyrehave Mølle ønsker at anvende møllen til museum, et mødelokale til 50 personer og et kontor samt 4 boliger i møllerboligen og vognporten.

Dyrehave Mølle i Nyborg er beliggende lige i udkanten af den tidligere kongelige Dyrehave, som tilhørte Nyborg Slot. Placeret på byens højeste sted er møllen fra 1858 blevet ét af byens vartegn. Møllen med magasin, garager, stuehus samt have står utroligt velbevaret som ét samlet kulturmiljø, der fortæller historien om en livsvigtig industri og dens bygninger.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Området i Kommuneplan 2017 er udlagt som boligområde. Den planlagte brug af møllen og dens tilbygning til offentlige formål/ kulturelle institutioner gør, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde.

Fra 3. marts - 31. marts 2020 blev der afholdt såkaldt ”foroffentlighed” efter planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23 c, hvor Nyborg Kommune indkaldte ideer, forslag og bemærkninger til det forestående arbejde med et detailhandelstillæg.

I foroffentlighedsfasen modtog Nyborg Kommune i alt x forslag og bemærkninger. De blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 11. maj 2020, hvor xxx

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter dele af matriklnr. 1i af Dyrehavegård Nyborg og vejlitra 1e.

Anvendelsen fastsættes i lokalplanens delområde 1 til offentlige formål/ kulturelle institutioner nærmere bestemt museums-, møde- og kontorfunktioner. Anvendelsen i lokalplanens delområde 2 fastsættes til bolig med mulighed for erhverv i egen bolig.

Området er byzone.

Den eksisterende sti- og vejforbindelse skal bevares.

Delområde 1: Kontor og serviceerhverv
Delområde 2: Bolig med mulighed for erhverv i egen bolig

Forhold til anden planlægning

Støjforhold og nærhed til erhverv, herunder produktions- og risikoerhverv

Lokalplanområdet ligger omtrent 200 meter væk fra Koppers Denmark ApS og omtrent 2 km væk fra Fortum Waste Solutions A/S, de to risikovirksomheder i Nyborg, Lokalplanområdet ligger indenfor det udpegede konsekvensområde for Koppers men vurderes ikke at påvirke virksomhederne.

Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Der opføres ikke nyt byggeri i loaklplanens område og kystområdet påvirkes ikke.

Klimatilpasning
I kommuneplanen fastsættes generelle rammer for klimatilpasning i Nyborg Kommune. Her fremgår det, at der skal tages forskellige forbehold ved planlægning inden for ”kystplanlægningslinjen”, som den fremgår af tillægget.

Denne linje omfatter alle områder, der forventes at blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 2100, svarende til en vandstandsstigning på 3 meter ift. normalvandstand i 2012. Rammeområdet indgår delvist i dette område. Området ligger mellem kote 7.5 og 14, og der tages således ikke særlige forholdsregler.

Bevaringsværdige bygninger

Dyrehave Mølle er fredet, og der er derudover indenfor lokalplanområdet udpeget to bevaringsværdige bygninger med høj SAVE-værdi, Møllerboligen med SAVE-værdi 3, og Vognporten med Save-værdi 4. Den fredede Mølle kan ikke nedrives uden forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Den bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives, før en nedrivningsanmeldelse har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, at der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, §18, stk. 1 og 2.

Kortet viser de bevaringsværdige bygninger på lokalplanens område.

 

Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer
Området er ikke omfattet af nogen naturbeskyttelse eller beskyttelseslinjer.

Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 200 meter fra en produktionsvirksomhed. Lokalplanen vurderes dog ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomheden, da.... (argument inkl. redegørelse for påvirkning af røg, støj, lugt, støv eller anden luftforurening).

Miljøvurdering af planen

Der er foretaget en screening for at fastslå, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Det er i screeningen vurderet, at en realisering af lokalplan nr. 315 og kommuneplantillæg nr. 21 ikke vil medføre væsentlige gener for lokal-befolkningen eller natur og miljø. Lokalplanen og kommuneplantillægget ændrer ikke områdets karakter og visuelle udtryk, da den fastholder eksisterende bebyggelse og kun tillader en ændret anvendelse af bygningerne inden for lokalplanområdet. På baggrund af screeningen er det besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr. 315 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort den xxx xxx 2017.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.BL.10 - Dyrehave Mølle
1.B.32 - Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.B.32 - Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken