Dyrehave Mølle

Baggrund og formål

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af lokalplan nr. 315 for Dyrehave Mølle på baggrund af ejerne af Dyrehave Mølle ønsker at anvende møllen til museum, et mødelokale til 50 personer og et kontor samt 4 boliger i møllerboligen og vognporten. Der ønskes mulighed for senere at kunne anvende møllen til kontor og erhverv.

Dyrehave Mølle i Nyborg er beliggende lige i udkanten af den tidligere kongelige Dyrehave, som tilhørte Nyborg Slot. Placeret på byens højeste sted er møllen fra 1858 blevet ét af byens vartegn. Møllen med magasin, garager, stuehus samt have står utroligt velbevaret som ét samlet kulturmiljø, der fortæller historien om en livsvigtig industri og dens bygninger.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Området i Kommuneplan 2017 er udlagt som boligområde.

Formålet med dette kommuneplantillæg er at muliggøre den planlagte brug af møllen og dens tilbygning til offentlige formål herunder kulturelle institutioner samt kontor og erhverv.

Foroffentlighed

I henhold til planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed. Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde.

Fra 3. marts - 31. marts 2020 blev der afholdt såkaldt ”foroffentlighed” efter planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23 c, hvor Nyborg Kommune indkaldte ideer, forslag og bemærkninger til det forestående arbejde med lokalplanen og anvendelsesændring i området. I foroffentlighedsfasen modtog Nyborg Kommune bemærkninger og forslag fra to interessenter i området. Forslagsstillerne er positive stemt mod lokalplanforslaget og anvendelsesændring og har forslag om afskærmning, parkering, forgængersikkerhed, der er indarbejdet i lokalplanen.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter dele af matrikelnr. 1.B32 og udlægger en ny ramme 1.O.36.

Anvendelsen fastsættes i 1.O.36 til offentlige formål/ kulturelle institutioner nærmere bestemt museums-, møde- og kontorfunktioner samt til kontor og erhverv. Ramme 1.B.32 fastholdes uændret, dog sådan, at området for ramme 1.O.36 udgår af rammen.

Området er byzone.

Den eksisterende sti- og vejforbindelse skal bevares.

 

Delområde 1: Offentlige formål/ kulturelle institutioner i form af anvendelse til museum og møde samt kontor og erhverv.
Delområde 2: Bolig med mulighed for erhverv i egen bolig.

Forhold til anden planlægning

Støjforhold og nærhed til erhverv, herunder produktions- og risikoerhverv

Støj og luftforurening

Lokalplanen muliggør museums- og kontorfunktioner samt publikumsfunktioner som møder/ arrangementer i møllen og det tilhørende pakhus. Møllen skal lejlighedsvis være i drift og producere museumsmel.

Der vil kun være parkeringspladser til de 4 boliger og enkelte parkeringspladser til museet. Besøgende til møllen eller til arrangementerne, kan ikke parkerer inden for lokalplanområdet. Lokalplanen henviser til offentlige parkeringsarealer. Der vil derfor ikke forekomme en væsentlig støj fra køretøjer på lokalplanområdet.

Støj fra drift af møllen, vil være begrænset, idet møllen kun vil være i drift i korte perioder. Når der er drift i møllen vil dette foregå i dagperioden og kun få gange i aftenperioden, under fremvisning af møllens funktion. Museet forventer at der maksimal males 2 tons korn til museumsmel om året. Da alle maskiner til produktion af mel, er placeret indendørs i møllen, skønner kommunen på baggrund af den begrænsede drift, at driften af møllen ikke vil give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne uden for møllen.

Idet møllen tidligere under produktionsdrift, ikke har givet anledning til støjgener eller støvgener i omgivelserne, forventer kommunen at der under museumsdrift fortsat ikke forekommer støjgener eller støvgener fra møllen til omgivelserne.

Konsekvensafstand

Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til lokalplanforslaget, da lokalplanområdet for lokalplan 315 ligger udenfor den maksimale konsekvensafstand omkring Koppers Denmark. 

Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Der opføres ikke nyt byggeri i lokalplanens område og kystområdet påvirkes ikke.

Klimatilpasning
I kommuneplanen fastsættes generelle rammer for klimatilpasning i Nyborg Kommune. Her fremgår det, at der skal tages forskellige forbehold ved planlægning inden for ”kystplanlægningslinjen”, som den fremgår af tillægget.

Denne linje omfatter alle områder, der forventes at blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 2100, svarende til en vandstandsstigning på 3 meter ift. normalvandstand i 2012. Rammeområdet indgår delvist i dette område. Området ligger mellem kote 7,5 og 14, og der tages således ikke særlige forholdsregler.

Bevaringsværdige bygninger

Dyrehave Mølle er fredet, og der er derudover indenfor rammeområdet udpeget to bevaringsværdige bygninger med høj SAVE-værdi, Møllerboligen med SAVE-værdi 3, og Vognporten med Save-værdi 4. Den fredede Mølle kan ikke nedrives uden forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Den bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives, før en nedrivningsanmeldelse har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet ikke har meddelt ejeren, at der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, §18, stk. 1 og 2.

Kortet viser de bevaringsværdige bygninger på lokalplanens område.

 

Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer
Området er ikke omfattet af nogen naturbeskyttelse eller beskyttelseslinjer.

International naturbeskyttelse og bilag IV arter

Gamle bygninger og træer i lokalplanens område bevares, så der vurderes ikke at være påvirkning. Bygherre har ikke fundet spor efter flagermus i vognporten, hvor der foretages indgreb.

Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er udenfor 200 meter fra en produktionsvirksomhed. Lokalplanen vurderes derfor ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav mht. påvirkning af røg, støj, lugt, støv eller anden luftforurening.

Risikovirksomheder

Kommunen skal i henhold til § 3 i bekendtgørelsen om planlægning omkring risikovirksomheder høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelse af en plan, der berører en risikovirksomhed eller dets omgivelser. Lokalplanen ligger mindre end 500 meter fra Koppers Denmark ApS, Avernakke 1, 5800 Nyborg. Kommunen har derfor anmodet risikomyndighederne om bemærkninger til lokalplanen i perioden 4. marts - 1. april 2020.

Gult område: Sumkurven for dødsfaldsrisiko for alle scenarier med giftige, brandfarlige (med flammepunkt ≤ 55° C) og/eller miljøfarlige stoffer. Rødt område: virksomhedens areal. Kort udarbejdet af Miljøstyrelsen.

 

Risikomyndighederne har svaret følgende:

Miljøstyrelsen

Bemærkninger jf. § 3 i bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. I forbindelse med Miljøstyrelsens afgørelse om accept af virksomhedens sikkerhedsniveau af 23. januar 2015, blev der fastlagt en planlægningszone omkring virksomheden, se figur 1. Planlægningszonen er basereret på den maksimale konsekvensafstand, defineret som den største afstand, hvortil det værst mulige uheld på virksomheden vil kunne udbrede sig med en koncentration, der potentielt kan forårsage dødsfald. Dette forudsætter, at alle barrierer svigter. Lokalplanområdet for lokalplan 315 ligger udenfor den maksimale konsekvensafstand omkring Koppers Denmark. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til den fremsendte lokalplan.

Beredskab Fyn

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til den fremsendte lokalplan.

Fyns Politi

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til den fremsendte lokalplan.

Miljøvurdering af planen

Der er foretaget en screening for at fastslå, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Det er i screeningen vurderet, at en realisering af lokalplan nr. 315 og kommuneplantillæg nr. 21 ikke vil medføre væsentlige gener for lokalbefolkningen eller natur og miljø. Lokalplanforslaget ændrer ikke områdets karakter og visuelle udtryk, da den fastholder eksisterende bebyggelse og kun tillader en ændret anvendelse af bygningerne inden for lokalplanområdet. På baggrund af screeningen er det besluttet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr. 315 og kommuneplantillæg nr. 21 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort den 2. juni 2020.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.O.36 - Dyrehave Mølle
1.B.32 - Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.B.32 - Nyborg, Egevejskvarteret og Fjordparken