Byparken ved Yderpiererne

Baggrund og formål

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af lokalplan nr.279 og tilhørende kommuneplantillæg nr.23 til Kommuneplan 2017 der udlægger planområdet til rekreativt område.

Planområdet skal indeholde en bypark, der giver mulighed for ophold, aktiviteter og leg ved Yderpiererne. 

Foroffentlighed

Fra 14. januar 2020 til 18. februar 2020 var der forud for for udarbejdelsen af dette tillæg foroffentlighed. I henhold til planlovens (lovbek. nr. 287 af 16/04/2018) § 23c skal der forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg afholdes foroffentlighed. Her er offentligheden inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde. i forbindelse med foroffentligheden for dette kommuneplantillæg er der ikke indkommet nogen kommentarer eller bemærkninger.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger et areal ved Yderpiererne i Nyborg til rekreativt område for at give mulighed for en bypark. Samtidigt ændres afgrænsningen af kommuneplanrammen 1.BL.1 - Nyborg, Yderpiererne. Alle rammebestemmelserne inden for kommuneplanrammen 1.BL.1 fastholdes i den nye afgrænsning. 

Forhold til anden planlægning

Påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV arter

Kommuneplantillægget vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV arter.

Påvirkning af produktionsvirksomheder

Planområdet ligger inden for 500 meter fra en produktionsvirksomhed.

Klimatilpasning

Planområdet ligger i et område i Nyborg som er udsat i forhold til oversvømmelseshændelser. Planområdet er ligger overvejende i kote 2, og er i nærhed til et mindre strandområde mod Sølyst, som ligger lavt. Herfra er der ved store hændelser fra hav en særlig risiko for oversvømmelser ind i området ved Yderpiererne og Nyborg by. etableringen af et rekreativt område skal ske med fokus på, hvordan byparken kan bidrage til at fungere som et værn mod oversvømmelser, til gavn for hele Nyborg. Planlægningen af byparken skal koordineres med planerne for kystsikring.  

Miljøvurdering af planen

Der er udarbejdet en screening for planområdet til vurdering af om planen skal miljøvurderes. Screeningen viser at planen ikke vil påvirke området ved Yderpieren væsentligt. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 23 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort sammen med offentliggørelsen af planforslaget.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.