1.O.1 - Nyborg, Strandvænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Strandvænget

 • Plannummer

  1.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området er udlagt til institutionsformål med forskellige boformer.

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg.

 • Opholdsarealer

  Parkanlægget skal i videst muligt omfang bevares.

 • Trafik

  Stiforbindelser til skov og strand skal opretholdes og være offentlig tilgængelige.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 28

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst