Øvrige landsbyer og landdistrikter

Nyborg Kommune rummer en række mindre landsbyer og landdistrikter med store kvaliteter og mange interesser tilknyttet. Det er landsbyer som er afgrænset i kommuneplanen, men alle beliggende i landzone.

Det er landsbyerne: - Flødstrup, - Kissendrup, - Bovense, - Skalkendrup, - Nordenhuse, - Såderup, - Kullerup, - Kogsbølle, - Ellested, - Langå og - Øksendrup.

De øvrige helt små landsbyer, uden sammenhængende landsbykarakter, afgrænses ikke og betragtes som det åbne land.

I Kommuneplan 2017 åbnes mulighed for, at der i begrænset omfang kan opføres enkeltboliger i disse landsbyer, hvis det kan ske i overensstemmelse med de mange beskyttelsesinteresser, der knytter sig til disse områder.

De mindre landsbyer skal have mulighed for byggeri af enkelte boliger med henblik på at styrke landsbysamfundene som interessante og attraktive bomiljøer.

Naturen, landskaberne uden for landsbyafgrænsningerne og i det åbne land skal prioriteres højt.

De mindre landsbyers udviklingsmuligheder skal styrkes, og nye bygninger skal tilpasses de bestående landsbymiljøer, og deres specielle særpræg.

Der kan udarbejdes udviklingsplaner for de mindre landsbyer i landzone, hvor der hos beboerne i landsbyen er en bred aktiv medvirken. Byzonelandsbyerne skal dog prioriteres højest.

Alle nedlagte og overflødiggjorte bygninger i landzonen skal forsøges udnyttet til anden relevant anvendelse under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen.

Der skal foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger i landsbyerne og det åbne land.

  1. Der kan i de mindre landsbyer - inden for landsbyafgrænsningen - opføres enkelte nye boliger som "huludfyldning", i overensstemmelse med med en gældende landzonelokalplan eller på baggrund af en landzonetilladelse, hvor det naturligt kan indpasses i landsbymiljøet.
  2. Ny bebyggelse, ændringer i eksisterende bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i de mindre landsbyer og landdistrikterne, herunder udpegning af huludfyldninger, skal ske under hensyntagen til naturmæssige-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative forhold samt grundvandsbeskyttelsen, og tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.
  3. I alle nedlagte ejendomme inden for landsbyafgrænsninger eller i det åbne land, kan de eksisterende egnede bygninger anvendes til andet formål efter planlovens regler.

Der knytter sig mange interesser til de mindre landsbyer og landdistrikter i Nyborg Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne har kvaliteter som levesteder for borgere, der ønsker nærhed til naturen og et overskueligt nærmiljø. Det sociale liv i de små landsbysamfund er dog betinget af, at der eksisterer gode servicetilbud i form af nærliggende skoler og pasningsordninger. Hvis befolkningstallet skal fastholdes, skal landsbyernes kvaliteter sikres. Det er i den forbindelse vigtigt at tage højde for, at bevaringsværdige kultur- og bymiljøer fastholdes og udvikles, for at sikre landsbyerne kvalitet som attraktive bosteder.

Byudvikling

Byudviklingen i Nyborg Kommune sker med udgangspunkt i det opstillede bymønster.

Se afsnit om bymønster her.

Der udlægges ikke egentlige byvækstområder i de mindste landsbyer, da det er vigtigt, at det begrænsede boligbyggeri primært sker i de mest bæredygtige landsbyer, hvor der i forvejen er en offentlig- og privat serviceforsyning. De mindste landsbyer har karakter af små bebyggelser i det åbne land, og dette bør af landskabelige årsager fastholdes. Derfor bør det kun tillades at opføre enkelte boliger i form af huludfyldning, så der undgås byspredning i det åbne land. Endelig bør uønsket byspredning undgås ud fra samfundsmæssige og økonomiske hensyn, f.eks. udbygning af infrastruktur, kollektiv trafikbetjening og den nødvendige offentlige service.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her er betinget af, at den nye bebyggelse tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering mod bygaden, materialevalg, som angivet i retningslinjerne, og at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen.

Boliger i eksisterende bygninger

I stedet for at opføre nye boliger er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. Det kan være alle tomme bygninger, som hensigtsmæssigt kan genanvendes. Samtidig sikres det, at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende kulturmiljø understøttes.

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger er udpeget i tidligere gl. Nyborg kommune i Kommuneatlas Nyborg, 1994. Der har ikke været udpeget bevaringsværdige bygninger i de to gamle landkommuner Ørbæk og Ullerslev. I planperioden påregnes det, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder i de mindre landsbyer og landdistrikterne, således at der foreligger et samlet atlas for bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune.

Bevaringsværdige bymiljøer

Landsbyerne er udtryk for en lang historisk udvikling, og de repræsenterer derfor nogle væsentlige, bevaringsværdige kultur- og bymiljøer. Der tilstræbes i planperioden udarbejdet udviklingsplaner for landsbyerne, hvor de 9 udpegede byvækstlandsbyer dog prioriteres højest. I den forbindelse vil bevaringsværdige bymiljøer også blive udpeget i de mindre landsbyer.

Udviklingsplan

Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem en særlig fokus på landsbyer og landdistrikter, udarbejdes udviklingsplaner for landsbyerne. - Der skal fortrinsvist laves udviklingsplaner for de 9 byvækstlandsbyer i byzone, men der kan også udarbejdes udviklingsplaner for de mindste landsbyer i landzone, hvis der er en aktiv opbakning og medvirken fra en bred del af landsbyens beboere.

Udviklingsplanen for landsbyerne kan indeholde forslag til byforskønnelse for de enkelte landsbyer, så landsbyerne på sigt kan udvikle sig inden for en overordnet plan, der sikrer, at landbyerne fremstår med attraktive bomiljøer,og at stagnation og direkte forfald undgås. Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er i den forbindelse vigtigt, at udviklingsplanerne for landsbyerne gennemføres i samarbejde med landsbyernes beboere og landsbyudvalg samt andre lokale interessenter.