Boligområder i Ørbæk

Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil blive igangsat en planlægning for byudviklingen på længere sigt i form af et kommuneplantillæg, der skal sikre, at en fremtidig byudvikling mod øst sker med hensyntagen til det omkringliggende landskab.

I Ørbæk skal der opføres både åben-lav og tæt-lav boligbyggeri, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til landskab, natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Nye boligområder skal fremstå som unikke og udtrykke høj arkitektonisk kvalitet, der samtidig udnytter de landskabelige muligheder.

  1. Åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri skal opføres inden for den eksisterende rummelighed i Mejerivænget og ved Spurvevej samt som huludfyldninger og omdannelse i den eksisterende by.
  2. Der skal gennemføres en planlægning, der udlægger yderligere arealer til boligbebyggelse til imødekommelse af efterspørgslen i form af kommuneplantillæg. Planlægningen skal tage udgangspunkt i de intentioner, der er beskrevet i opslaget Samlet udviklingsplan for Ørbæk.
  3. Der skal udarbejdes en helhedsplan for den fremtidige byudvikling mod øst, der sikrer at byudviklingen kan ske i mindre etaper inde fra den eksisterende by og ud af byen. Helhedsplanen og de nødvendige lokalplaner skal beskrive sammenhængen med de tilgrænsende boligområder og den grønne struktur, samt vise hvordan området kan trafikbetjenes på en bæredygtig måde.
  4. Overgangszonerne mellem boligområderne og de tilgrænsende naturområder skal indgå i planlægningen, så der sikres en klar afgrænsning mellem by og land.
  5. Sundhed skal fremmes gennem udlæg af grønne områder, stier og aktivitetspladser, orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkning, sikring af arkitektonisk kvalitet, reduktion af trafikstøj og etablering af funktioner til styrkelse af det sociale fællesskab.
  6. Ved lokalplanlægning og godkendelse af enkeltprojekter skal der lægges vægt på tilgængelighed, handicapvenlige løsninger, gode og sundhedsfremmende friarealer samt energivenlige-, klimatilpassede- og byøkologiske løsninger
  7. I forbindelse med byudviklingen skal der ske forbedringer af de eksisterende vejforhold, herunder adgang til skole, idrætsfaciliteter og centerfunktioner.
  8. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Boligbyggeriet i Ørbæk har gennem de senere år været markant, og er primært sket mod vest i Mejerivænget og ved Spurvevej - altovervejende som fritliggende parcelhusbebyggelse – og i form af omdannelse og huludfyldning i den eksisterende by – altovervejende som rækkehuse og andet tæt lavt boligbyggeri.

På baggrund af befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet for Nyborg Kommune forventes et gennemsnitligt årligt boligbyggeri i Ørbæk på 5-10 boliger. Ved årsskiftet 2016/2017 var den eksisterende restrummelighed i eksisterende kommunale udstykninger (Mejerivænget og Spurvevej) på ca. 28 grunde. 

Arealerne ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og en del af arealet ved Mejerivænget ligger indenfor indvindingsopland og grundvandsdannede opland til Ørbæk Vandværk.

Alle bynære arealer omkring Ørbæk by er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Perspektivarealet ved Langemosevej ligger i området, hvor 2 af Ørbæk Vandværks 4 boringer er placeret. De 2 pågældende boringer anvendes ikke pt., men hvis de atter skal inddrages i drikkevandsproduktionen, skal de beskyttes ved udlægning af BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), der medfører restriktioner i arealanvendelsen, idet BNBO-udlægningen omkring drikkevandsboringerne skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Udlægget er lige uden for 300 m beskyttelseszone til den ene af Ørbæk Vandværks 2 øvrige boringer og ligger desuden i område med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsopland og dele af arealet i grundvandsdannede opland til Ørbæk Vandværk samt i nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandet er dårligt beskyttet i området. Inden planlægning for området påbegyndes, skal kommunen derfor fastlægge overvågningstiltag for grundvandet og en række forholdsregler, der skal indskrives i kommuneplantillægget.

Når restrummeligheden i de eksisterende kommunale udstykninger er ved at være opbrugt vil der blive gennemført en planlægning (kommuneplantillæg), hvor der udlægges de nødvendige arealer til boligbyggeri øst for Ørbæk. Både Byrådet og lokalbefolkningen ønsker, at der arbejdes for en østlig byudvikling, som beskrevet i opslaget ”Samlet udviklingsplan for Ørbæk”, hvor der peges på relevante perspektivarealer ved Sentvedvej/Langemosevej.

Byrådet mener, at der er tungtvejende byplanmæssige argumenter, der taler for en østlig byudvikling, da de nye boligområder får en beliggenhed tæt på skole og idrætsfaciliteter (Ørbæk Midtpunkt) samt byens primære detailhandelsforsyning (østsiden af Hovedgaden). Herved opnås nærhed og en god trafiksikkerhed for børnene, hvilket er en vigtig parameter for Ørbæk som bosætningsby med fokus på børnefamilier. Nye boligudlæg i den vestlige del af byen vil skævvride byen og ikke i samme grad være attraktive for tilflyttere.

Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen, så de statslige interesser i byudviklingen (indefra og ud) og grundvandsinteresserne respekteres og tilgodeses i afgrænsningen af arealudlæggene og i detailplanlægningen.

Det er endvidere vigtigt at byudviklingen planlægges så den respekterer landskabet og de grønne og blå kiler i form af Ørbæk å og ådal samt åsmosen, der er centrale for Ørbæks attraktivitet.