Økologiske forbindelser

De økologiske forbindelser forbinder eksisterende naturområder indbyrdes. Derfor udgør de vigtigste eksisterende naturområder også en del af de økologiske forbindelser i kommunen. De økologiske forbindelser vil indgå i et fremtidigt Grønt Danmarkskort. Her vil de være defineret lidt anderledes, ligesom redegørelsen og retningslinjer vil tilpasses de krav og kriterier, som er hæftet til Grønt Danmarkskort. Som led i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort udpeges lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Nyborg vil i denne sammenhæng høre under det fynske naturråd, der er en sammenslutning af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart. De lokale naturråds arbejde skal være afsluttet senest 15. juli 2018. På baggrund af det lokale naturråds arbejde, vil kommunalbestyrelsen vedtage Grønt Danmarkskort med et tematisk kommuneplantillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i efteråret 2018.

 

  1. Inden for de udpegede økologiske forbindelser kan der kun bebygges eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang. Tilladelse kan kun meddeles, hvis beskyttelsen og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes, herunder at muligheden for i fremtiden at gennemføre naturudviklingsprojekter ikke forringes.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser de økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger, fx faunapassager. Ved væsentlige eksisterende spærringer i spredningskorridorer bør passage søges sikret.
  3. Kvaliteten af de økologiske forbindelser søges forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning mellem de eksisterende naturområder.
  4. Uden for de udpegede økologiske forbindelser kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, hvis naturkvalitetsmålene og hensynet til søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke tilsidesættes.

Mange af de eksisterende naturområder i kommunen er små og fragmenterede. Små og isolerede bestande af planter og dyr er i større risiko for at uddø, end store og stabile bestande med god mulighed for udbredelse og spredning til andre naturområder. Derfor er større og mere sammenhængende naturområder en forudsætning for at bevare kommunens naturværdier og sikre stabile bestande af vilde dyr og planter.

De udpegede økologiske forbindelser danner rammerne for, at kommunen gennem planlægning kan udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste eksisterende naturområder og de større skovområder.

De økologiske forbindelser består i det eksisterende naturnetværk af:

  • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)
  • Kommunens vigtigste naturområder i øvrigt, - dvs. områder, hvor der i dag er stor tæthed af vigtige naturområder tilbage, samt de store skove.
  • Økologiske forbindelser i landskabet, - dvs. områder der kan eller bør tjene som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder.
  • Potentielle naturområder, - dvs. områder hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende naturområder.

En stor del af de udpegede økologiske forbindelser findes i tilknytning til kommunens vandløb, da det er her, de fleste naturværdier er bevarede og der findes et stort potentiale for at udvikle ny natur. De vandløbsnære områder udgør derfor rygraden i de sammenhængende naturområder.

Byrådet vil arbejde for, at der opretholdes og udlægges nye naturområder og skabes biologiske korridorer indenfor de økologiske forbindelser. Dette søges fremmet ved en restriktiv efterlevelse af retningslinjerne samt ved at fremme naturandelen i forbindelserne. Sidstnævnte kan ske ved at målrette kommunale og statslige midler til naturpleje og genopretning i disse områder.

Grønt Danmarkskort

De økologiske forbindelser forbinder eksisterende naturområder indbyrdes. Derfor udgør de vigtigste eksisterende naturområder også en del af de økologiske forbindelser i kommunen.

De økologiske forbindelser vil indgå i et fremtidigt Grønt Danmarkskort. Her vil de være defineret lidt anderledes, ligesom redegørelsen og retningslinjer vil tilpasses de krav og kriterier, som er hæftet til Grønt Danmarkskort. Som led i udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort udpeges lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Nyborg vil i denne sammenhæng høre under det fynske naturråd, der er en sammenslutning af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

De lokale naturråds arbejde skal være afsluttet senest 15. juli 2018. På baggrund af det lokale naturråds arbejde, vil kommunalbestyrelsen vedtage Grønt Danmarkskort med et tematisk kommuneplantillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i efteråret 2018.